Kunsilli Lokali

Il-Kumitat Olimpiku Malti kull sena jorganizza l-MOC Sports Awards. Bhal ma sar f’dawn l-ahhar snin ser jinghata Award lil dak il-Kunsil Lokali li jkun ta’ l-akbar kontribut lil l-isport Malti.

Il-Kunsill Lokali jigi nominat ghall-isport Awards tal-Kumitat Olimpiku Malti billi:

a. Jigu organizzati attivitajjiet sportive inkluzi dawk bejn l-iskejjel tal-Lokal.

b. Isiru seminars dwar l-isport u s-sahha fizika.

c. Jghinu lill-ghaqdiet sportive tal-local.

d. Jigu kostruwiti facilitajiet sportive godda jew jigu rrangati dawk qodma.

e. Jigi kostruiti monumenti godda b’tema sportiva.