ASMK CAR DEMOLITION ON SUNDAY 18th AT TA’ QALI

By December 14, 2016 News

ASMK-LOGO

On Sunday 18th December 2016 the “Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi” will be organizing a special event held annually during the Christmas period. Like in previous years this event is held to raise funds for L-Istrina. In this ASMK 23rd edition of such an event the program is to include the first races of the Autocross and Motocross of the ASMK Pasta Poiatti 2016/2017 National Championships. The day’s program begins as early as 10:00 am and is planned to end with the Car Demolition Derby starting at 3: 30pm.

Though the Demolition competitors are finding it very difficult to buy old cars for this ‘Once in a Year’ event, fourteen competitors have registered for this competition. Most of these drivers are repeaters in this game so it is difficult to forecast a Winner and his Runner-Up. Though car smashing is the role of this game yet there are special Safety Rules to prevent driver injury. Such preventive rules are to be observed by all drivers during and to the end of the Demolition Derby. In the meantime, the Association takes all safety measures to prevent injury to the drivers.

Meanwhile, today Tuesday 13th December 2016 the Trials section within ASMK started the National Trials Championship. Despite being a small section within the ASMK, ten competitors registered for this event while being divided into two classes. Among the expert competitors Antonio Leonardi a former Sicily champion in this sport competed in this Expert Class. This event was held at the tal-Ballut hard-rock quarry at San Pawl tat-Targa.

In Class A the competitors had six sections to combat against. Yet Damon Bonello on a Gas Gas motorcycle made a good start and was followed by Rowen Bonello on a Beta and Antonio Leonardi on a Gas Gas motorcycle. The fight between these two competitors eased in the fifth section when Rowen Bonello gained some penalty points thus easing the pressure for Leonardi who now was runner-up to Danon. Leonardi advanced to 2nd place to the final result leaving Damon Bonello win his first event of this new 2016-2017 championship in Class A. Leonardi won second place while Damon Bonello had to be content with third place.

In Class B real competition was generated between four competitors mainly between Tony Curmi and Daniel Inguanez both on a Beta motorcycles and between Manuel Camilleri on his Gas Gas and the Sherco of Dennis Grech. Throughout the day’s event the four competitors remained always close to each other with Camilleri and Curmi as leaders while Inguanez and Grech followed. The last section in the day’s whole completion was decisive as to who will win this class and add the maximum points in the final result. The event finished with Curmi winning this class followed by Camilleri and Inguanez in second and the third places respectively.

Meanwhile the Association ASMK published the Calendar of Events for the Autocross, the Motocross, the Trials and the Enduro Championship races with the dates throughout the year 2017. This and much more (including a photos gallery) are located on the official website together with information about ASMK. The website of the Association is:- www.asmk.org.mt and in the Facebook page A.S.M.K. Malta.

Last year (2015) Demolition Footage:- https://www.youtube.com/watch?v=AB43-tMZOyc

Photos by Mario Micallef

ASMK ‘CAR DEMOLITION’ NHAR IL-HADD 18 ta’ Dicembru

Nhar il-Hadd 18 ta’ Dicembru 2016 l-“Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi” ha torganizza l-attivta specjali li ssir dejjem zmien il-Milied. Bhall snin precedenti l-attivita tigi mtella biex jingabru fondi ghal L-ISTRINA. F’din it-23 edizzjoni ta’ din l-attivita fil-programm sejrin naraw is-sezzjoni Autocross u Motocross bl-ewwel attivita tal-kampjonat ASMK Pasta Poiatti 2016/2017. Il-programm tal-gurnata jibda fl-10.00 am u mistenni jispicca bid-Demolition Derby li tibda ghal habta tat-3:30pm.

Għalkemm il-kompetituri qed isibuha diffiċli ħafna li jixtru karozzi qodma għal dan l-avveniment ta’ “Darba fis-Sena”, erbatax il-kompetituri irreġistraw għal din il-kompetizzjoni. Ħafna minn dawn is-sewwieqa huma ripetituri f’dan il-logħba u għalhekk huwa diffiċli li jkun previst min sa jkun ir-Rebbieh u ir-Runner-Up tieghu. Għalkemm il-hbit bil-karozzi hija l-irwol ta’ din il-logħba is-sewwieqa għadhom regoli ta’ ‘sigurtà speċjali’ x’josservaw sabiex ikun pprevenut li jwegga xi sewwieq. Ir-Regoli preventivi għal dawn iridu jkunu osservati mis-sewwieqa kollha matul u sa l-aħħar tad-Derby Derby. Fil-waqt, l-Assocjazzjoni tiehu l-prekawzjonijiet kollha mehtiega.

Intant illum it-Tlieta 13 ta’ Dicembru 2016 beda l-Kampjonat Nazzjonali bis-sezzjoni Trials li minkejja li hija sezzjoni zghira fi hdan l-ASMK, illum ikkompetew ghaxar kompetituri maqsuma f’zewg klassijiet. Fost dawn ippartecipa kompetitur Sqalli Antonio Leonardi li huwa wkoll ex-campjin f’dan l-isport gewwa Sqallija. L-Attivita saret fil-barriera tal-Ballut f’San Pawl tat-Targa.

Fi Klassi A il-kompetituri kellhom sitt sezzjonijiet x’jikkumbattu. Rajna lill Damon Bonello fuq mutur Gas Gas jaghmel bidu tajjeb segwit min taqtija bejn Rowen Bonello fuq mutur Beta u Antonio Leonardi fuq mutur Gas Gas. It-taqtija bejn dawn iz-zewg kompetituri ikkalmat ftit meta fil-hames sezzjoni Rowen Bonello tilef ftit biex b’hekk Leonardi kien facli ghalih javvanza fuq l-avversarju tieghu bir-rizultat finali jispicca b’Damon Bonello jirbah l-ewwel attivita f’din il-klassi segwit min Leonardi fit-tieni post filwaqt li Damon Bonello kellu jikkuntenta bit-tielet post.

Fi Klass B rajna taqtija bejn erba kompetituri. Tony Curmi u Daniel Inguanez it-tnejn fuq muturi Beta, Manuel Camilleri fuq mutur Gas Gas u Dennis Grech fuq mutur Sherco. Tul il-gurnata l-erba kompetituri baqghu isegwu lil xulxin bil-leaders dejjem ikunu Camilleri u Curmi segwiti minn Inguanez u Grech. L-ahhar sezzjoni kienet decisiva ghal min ser ikun qed jirbah din il-klassi bir-rizultat finali jispicca b’Curmi jirbah din il-klassi segwit min Camilleri u Inguanez fit-tieni u t-Tielet post rispettivament.

Intant l-Assocjazzjoni Sport Muturi ippublika l-kalendarju bid-dati tas-sena 2017. Dan diga jinsab fuq is-sit elettroniku fejn wiehed jista jsib ukoll kull informazzjoni tal-Ghaqda. Is-sit elettroniku tal-Assocjazzjoni:- www.asmk.org.mt jew fuq Facebook page A.S.M.K. Malta.

 

Filmati tad-Demolition tas-sena (2015) li ghaddiet:- https://www.youtube.com/watch?v=AB43-tMZOyc

 

martina-scicluna-nathan-abela-julian-scicluna-u-jaden-abela-flimkien-ma-kowc-john-bonello daniel-inguanez-fuq-mutur-beta antonio-leonardi-fuq-mutur-gas-gas _mg_8566

Rittrati ta’ Mario Micallef

 

Johann Pace
Segretarju Generali
ASMK Malta

www.asmk.org.mt