--> --> Skip to main content

ASMK Launch PASTA POIATTI 2016/17 Season Next Sunday

By October 26, 2016News

ASMK-LOGO

“Assoċjażżjoni Sport Muturi u Karożżi” (ASMK) is opening the 2016/2017 season by a Trials event on Sunday 30th October 2016 taking place at the Motorsport Track at Ta’ Qali which is again sponsored by Pasta Poiatti.

This season is to include six (6) races by the Enduro motorcycle bikers and eight (8) events by the Trials motorcycles. Almost all such competitions will be taking place outside the ASMK Sports Association Complex. Also, ASMK will be running an eight (8) Motocross events championship together with 12 championship events for the Autocross cars in a Standard, Modified and a Super Class which is being launched as from this year.

The 2016/17 launching event of Sunday 30th October will be for the Trials Section which following the success of last season, the Association will continue supporting and running these events in a Championship form. The Association is bound to continue exploring new sites for the Trials and Enduro riders championship events which are both attractive and competitive. The new locations are made possible thanks to several quarry owners who are cooperating with ASMK to hold these events in their locations.

On Saturday the Trials committee under the leadership of Manuel Camilleri will be locating the equipment for the Sunday Trials sections at the ASMK Sports Complex at Ta’ Qali. Registration is open on Sunday morning at 9: 00am while the competitive Trials riding competition starts at 10.00am. All registered competitors will be divided in two classes: – Class A is for the more experienced and skilled riders while the Class B is for Riders who are less experienced including Beginners in this sport.

Meanwhile the association is currently ongoing preparatory work to renovate the Autocross track and to re-design a new style Motocross track. The Executive Committee approved these two projects earlier this summer but unfortunately the tracks reconstruction progress was laid back due to the high summer temperatures and the severe drought which results in an almost impossible situation to construct the new dirt tracks surfaces.

Although the association planned to start the cars events on 6th November this date could be postponed for another day when all tracks layouts have been completed. More news and  information about this date will be given in the coming days.

With regards to the new Motocross track layout the competitors will again be seeing Mr. Angelo Chinquemani a Sicilian motocross track building expert in Malta. He will be personally driving the heavy machinery and be building the new Motocross track at Ta Qali. This is the third time that Mr Chinquemani is engaged in such a project by the ASMK Executive Committee who decided in favour of such an ambitious project. Mr Chinquemani is expected to be in Malta on the 12th November and is to commence work on the following day. This project is expected to last in 10 days time.

Further information can be found in the website of the Association name www.asmk.org.mt  and on the Facebook pages named A.S.M.K. Malta and Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. One can make contact by email on [email protected]

 

NHAR IL-ĦADD JIFTAH L-ISTAGUN TAL-ASMK PASTA POIATTI 2016/17

Nhar il-Ħadd 30 ta’ Ottubru 2016 l-“Assoċjażżjoni Sport Muturi u Karożżi” (ASMK) tiftaħ l-istaġun tal-Motorsport 2016/2017 fil-korsa ta’ Ta’ Qali li għal darb’oħra dan l-istaġun se jkun sponsorjat mid-ditta Pasta Poiatti.

Dan l-istaġun se jinkludi sitt (6) tiġrijiet bil-muturi Enduro u tmienja (8) bil-muturi Trials. Dawn it-tip ta’ kompetizzjonijiet isiru kwazi kollha barra mill-Kumpless Sportiv tal-Assoċjażżjoni.  Ma dawn sa jkun hemm ukoll tmien (8) attivitajiet bil-Muturi Motocross u 12 il-Attivita bil-karozzi Autocross bil-klassijiet Modified, Standard u Super Class.

L-ewwel attivita ta’ nhar il-Hadd 30 ta’ Ottubru ser tkun bis-Sezzjoni Trials  fejn wara s-success matul l-istagun li ghadda, l-Assocjazzjoni sa tkompli b’dawn l-attivitajiet. L-Assocjazzjoni se tkompli tesplora aktar siti godda biex attivitajiet bhal dawn ikunu iktar attrajenti u kompetittivi. Dan qed ikompli jkun possibbli grazzi ghal diversi sidien tal-Barrieri li ghal darb’ohra mistennija jkomplu jikkoperaw mal-ASMK biex jittellghu dawn l-attivitajiet.

Nhar is-Sibt il-kumitat Trials taħt it-tmexxija Sur Manuel Camilleri ser ikun qed jarmaw l-ewwel sezzjonijiet fil-Kumpless Sportivi tal-Assċojażżjoni f’Ta’Qali. Ir-registrazzjoni il-Ħadd filghodu tiftah fid-9:00am u t-tigrija tibda fl-10.00am. Il-kompetituri rregistrati ser ikunu maqsuma fiz-zewġ klassijiet:- Klassi A jaqghu fija Riders b’esperjenza u hiliet waqt li fi Klass B jaqghu fija r-riders Beginners f’dan li sport.

Intant l-Assoċjażżjoni bhalissa ghaddeja b’xoghol preparatorju biex jinqalaw it-takka tal-Motocross kif ukoll it-trakka tal-Autocross. Il-Kumitat Ezekuttiv approva dawn iz-zewg progetti fis-sajf li ghadda imma sfortunatment dawn it-temperaturi gholjin qed ihallu nixfa qawwija fil-hamrija bil-konsegwenza li qed ihallu impatt negattiv biex biex jinbdew u jsiru progetti bhal dawn matul il-waqfa tas-sajf u tal-harifa.

Minkejja li l-Assoċjażżjoni ippjanat li tibda l-attivitajiet bil-karozzi fis-6 ta’ Novembru din id-data tista tigi posposta ghal gurnata oħra. Iktar informazzjoni dwar dan tohrog iktar il-quddiem.

Is-Sezzjoni tal-Motocross ghall  darb’ohra ser tkunu qed tara l-espert Sqalli fil-bini trakka tal-Motocross is-Sur Angelo Chinquemani. Din ser tkun it-tielet darba li dan ser jigi impenjat bil-progett fejn il-Kumitat Ezekuttiv din id-darba iddecieda li tinqala l-korsa kollha tal-muturi u ssir mill-gdid. Is-Sur Chinquemani minstenni jigi Malta fit-12 ta’ Novembru u l-ghada jibda x-xoghol li mistenni jdum 10 tijiem.

Iktar informazzjoni wiehed jista jsibha fis-sit elettroniku tal-Assocjazzjoni www.asmk.org.mt jew fil-pagni Facebook bl-isem A.S.M.K. Malta jew Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. Wiehed jista jaghmel kuntatt bl-email [email protected]

 12182442_10153657808642480_3405889189384652571_o  12195065_10153657808687480_8092209729116603053_o

Johann Pace
Segretarju Generali
ASMK – Malta

www.asmk.org.mt