Galea wins in Autocross and Gauci win the Gozo Enduro.

By January 13, 2016 News

ASMK-LOGO

On Sunday 17 January 2016 Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi will continue its events this time at the Ta’ Qali Sporting Complex with Motocross and Autocross. The Autocross cars will be competing in their sixth Championship event by ASMK PASTA-POIATTI 2015/2016. The program starts at 10: 30 am.

The storm during the Christmas special event forced the ASMK Organizers to cancel the Autocross Rides which were planned to happen in the afternoon. Nevertheless the Committee again decided to make another attempt during the Sunday 17th January event in which there will be enough time to do the rides where a passenger can ride in an Autocross car on track to experience some of the feelings normally experienced by the Autocross drivers. One can have his turn to ride for a few laps on track to experience a once a year chance of such rides. The Association states that these rides already happened in other years where spectators were taken around the track driven by experienced drivers under strict rules during the rides.

Meanwhile on Saturday 9th January ASMK organized the Race Finals A and B and that of the Autocross Standard Class. All started at 3.00pm. The young drivers in this class were seen taking positions on the Start Line. These were Karl Scicluna on a Peugeot 206, Johann Vella on an Opel Nova, Melvin Buttigieg on a Citroen AX, Traydon Bailey on a Ford Ka and Ian Fenech on a Citroen AX. The launch of this final race witnessed an accident between Scicluna and Bailey where the race was stopped. Before the second start the two drivers who created the incident were each Warned for bad practice by the Autocross Committee. In the 2nd Start Vella was seen stealing the lead while he was followed by Buttigieg and Scicluna. During this final we had no changes in positions and the final result showed Vella winning the class followed close by Buttgieg and Scicluna. Fourth and fifth place finished Bailey and Fenech respectively.

The Class B Final saw the Start Line composed by Matthew Borg on a Vauxhall Nova, Jonathan Camilleri on an Opel Corsa, Karl Micallef, Ryan Scicluna and Christian Apap all on Ford Fiesta cars and Joseph Micallef on an Opel Corsa. The Start demonstrated a good launch by J. Micallef and by J. Camilleri. Micallef took the helm of the race followed by Camilleri and Borg. The attention was drawn by the second and third placed drivers when Borg started adding pressure on Camilleri until on the sixth lap Borg found the opportunity to advance one place ahead. The final ended with Joseph Micallef comfortably winning ahead of Borg and Camilleri respectively. Fourth place was won by Karl Micallef while Scicluna finished in fifth place.

The Class A Finalist was composed by Christian Mark Galea on his Fiat RITMO, Malcom Borg and Patrick Cassar both on Opel Corsa cars, Ivan Birmingham on a Suzuki Swift, Jurgen Mallia on a Honda Civic and Josef Grech on Ford Fiesta. From the Start we saw Galea and Borg making a very good start and ahead of Cassar on another Opel Corsa. While Galea took the lead Cassar battled with Borg for a chance to overtake and it was until the sixth Lap that Cassar outraced Borg. In no time Galea took the Finish Flag ahead of Cassar followed by Borg and Birmingham finished in fourth place. Grech and Mallia  withdrew from the race.

Meanwhile on Sunday morning of the 10th January the Association was committed in Gozo where the 3rd Enduro ASMK – Pasta Poiatti Championship was organized at Hondoq ir-Rummien in Qala. 32 competitors registered in this event in the three classes. Class A is for the small cylinder capacity of ‘Under 250cc’, Class B is for motorcycles ‘Over 250cc’ and a Class C is for Trials bikers.

In Class A Scicluna Andrea and Nigel Anastasi both on KTM motorcycles dominated this class with Anastasi being the best competitor in his first Heat with 4 minutes 17.38 seconds. Scicluna made his best time of 4mins 8:26 to finish winning this class followed by Anastasi. Third place finisher was Roger Grima on a Yamaha with his best at 4 minutes 27.58 seconds. Fourth place finisher was Daniel Caruana on a Honda with 4 minutes 50.93 seconds.

In Class B which is the most difficult class to win it was Matthew Gauci this time on Sherco motorcycle who continued to dominate the classification result gained in Malta. The ability to beat the timing of Gauci is a difficult task. Gauci registered best overall time in his first Heat and continued to improve on his time in the second Heat by registering 3 minutes 22.58 seconds. Gauci was followed in the classification list by brothers Joseph and Ian Scicluna both on  KTM Motorcycles with Joseph finishing in second place with his best time of 3 minutes 35.55 seconds while Ian finished in third place with his time of 3 minutes 41.75 seconds. Fourth place finisher was John Attard on KTM motor with 3 minutes 44 seconds.

In Class C which is for the Trials bikers we saw two Gozitan riders dominating this class. Renato Mizzi on a Beta motorcycle won this class with a best time of 4 minutes 23.06 seconds. Mizzi was always followed by Gas Gas rider Josmar Mizzi who registered his best time of 8 minutes 25.04 seconds.

The Day’s Overall winner was the third time winner Matthew Gauci with a best time of 3 minutes 22.58 seconds. The Runner-Up Joseph Scicluna on a KTM registered 3 minutes 35.55 seconds on track. The Association would like to thank the Qala Local Council, Malta Transport, the Minister for Gozo, the Gozo Police and Gozo Sports Board for their continued support towards ASMK in organizing motorsport events in Gozo.

Further information one can found on the Official Website of the Association www.asmk.org.mt  and Facebook pages named ‘ASMK Malta’ or ‘Association Sport Muturi u Karozzi. One can also make contact by email   [email protected]

Photos by Mario Micallef

Galea jirbah fl-Autocross u Gauci jirbah l-Enduro f’Ghawdex

Nhar il-Hadd li gej programm iehor bl-Autocross u Motocross

Nhar il-Hadd 17 ta’ Jannar 2016 l-Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi tkompli bl-attivitjiet taghha din id-darba fil-Kumpless Sportivi f’Ta’Qali bil-Muturi Motocross u Karozzi Autocross. L-Autocross ser ikunu qed jikkompetu fis-sitt programm mill-Kampjonat ASMK Pasta Poiatti 2015/2016. Il-Programm jibda fl-10:30am.

Wara l-maltemp li ghamel fl-ahhar attivita specjali ta’ qabel il-Milied fejn kien ippjanat li ssiru ‘Autocross Rides’ li gew imhassra minhabba x-xita kontinwa li ghamlet. Minkejja dan il-Kumitat iddecieda li jerga jaghmel tentattiv iehor waqt l-attivita ta nhar il-Hadd li gej 17 ta Jannar fejn ser ikun hemm hin biex wiehed jista jirkeb bhala passiggier ma xi sewwieq tal-Autocross fejn ikun jista jdur ftit dawriet mal-korsa biex jesperjenza ftit min dak li jghaddi minnhu is-sewwieq. L-Assocjazzjoni tghid li dawn ir-Rides diga saru fi snin ohra u qed jerghu jsiru biex spettatur jirkeb f’karozzza tal-Autocross madwar il-korsa li ha jinstaqu minn sewwieqa ta esperjenza u fuq regoli stretti matul dawn ir-rides.

Intant nhar is-Sibt li ghadda l-Assocjazzjoni organizzat il-finali A u B u dik Autocross Standard li fuq l-istaring line, fit-3:00pm rajna s-sewwieqa ta din il-Klassi li kienu Karl Scicluna fuq Peugeot 206, Johann Vella fuq Opel Nova, Melvin Buttigieg fuq Citroen AX, Traydon Bailey fuq Ford Ka u Ian Fenech fuq Citroen AX. Mat-tluq ta din il-finali assistejna incident bejn Scicluna u Bailey fejn twaqfet it-tigrija. Qabel it-tieni start iz-zewg sewwieqa li holqu l-incident gew imwissija b’Warning kull wiehed mill-Kumitat Autocross. Mat-tluq rajna lil Vella jisraq l-ewwel pozizjoni wara harga tajba segwit min Buttigieg u Scicluna. Matul din il-finali ma kellna l-ebda tibdil bir-rizultat finali jispicca Vella rebbieh segwiet vicin min Buttgieg u Scicluna. Fir-raba u l-hames post spiccaw Bailey u Fenech rispettivament.

Fil-Finali Klassi B rajna Start Line kompost min Matthew Borg fuq Vauxhall Nova, Jonathan Camilleri fuq Opel Corsa, Karl Micallef, Ryan Scicluna u Christian Apap it-tlieta fuq Ford Fiesta u Joseph Micallef fuq Opel Corsa. Mat-tluq rajna harga tajba min J. Micallef u Camilleri b’J. Micallef jiehu it-tmun tat-tigrija segwit minn Camilleri u Borg. L-attenzzjoni mill-ewwel marret fuq it-tieni u t-tielet meta Borg beda jaghmel pressjoni fuq Camilleri sa kemm fil-sitt dawra Borg sab l-opportunita biex avvanza post il-quddiem. Il-finali spiccat b’Joseph Micallef jirbah quddiem Borg u Camilleri rispettivament. Fir-raba post dahal Karl Micallef fil-waqt li fil-hames post spicca Scicluna.

Fil-Finali Klassi A rajna linja tat-tluq komposta min Christian Mark Galea fuq Fiat Ritmo, Patrick Cassar u Malcom Borg it-tnejn fuq Opel Corsa, Ivan Birmingham fuq Suzuki Swift, Jurgen Mallia fuq Honda Civic u Josef Grech fuq Ford Fiesta. Ma tluq ta din il-finali rajna l-Galea flimkien ma Borg jaghmlu hrug tajjeb hafna tant li hadu t-tmun tal-finali b’Galea fuq quddiem segwit min Borg u Cassar li dan tal-ahhar mill-ewwel beda jipprova jsib kull spazju biex jista javvanza sakemm fis-sitt dawra Cassar issupera lill Borg bir-rizultat li l-finali spiccat b’Galea rebbieh ghal darb’ohra segwit minn Cassar u Borg rispettivament. Fir-raba post spicca Birmingham fil-waqt li Mallia u Grech irtiraw mit-tigrija.

Intant nhar il-Hadd fil-ghodu l-Assocjazzjoni kienet impenjata f’Ghawdex fejn f’Hondoq ir-Rummien fil-Qala l-ASMK organizzat it-tielet attivita Enduro. Ghal din l-attivita rregistraw 32 kompetitur maqsuma fit-tliet klassijiet, dik A bil-muturi zghar b’cilindrata taht il-250cc, klassi B ghall muturi ikbar minn 250cc cilindrata u klassi C jaqaw fija l-muturi kollha Trials.

Fi Klassi A rajna lill Andrea Scicluna u Nigel Anastasi it-tnejn fuq muturi KTM jiddominaw din il-klassi b’Anastasi jkun l-ahjar kompetitur fl-ewwel Heat tieghu b’hin ta 4 minuti 17.38 sekondi u Scicluna ghamel hin tajjeb hafna ta 4 minuti 8.26 sekondi biex spicca rebah din il-klassi segwit minn Anastasi fit-tielet post spicca Roger Grima fuq mutur Yamaha b’hin ta 4 minuti 27.58 sekondi fil-waqt li r-raba post spicca Daniel Caruana fuq mutur Honda b’hin ta 4 minuti 50.93 sekondi.

Fi Klassi B rajna lill Matthew Gauci fuq Sherco jkompli jiddomina l-Enduro f’Malta b’hinjiet fenominali fejn il-kapacita li ghandu difficli wiehed immur taht il-hin tieghu. Gauci irregistra l-ahjar hin tieghu fl-ewwel heat u kompla jtejjeb il-hin tieghu fit-tieni Heat b’dak ta 3 minuti 22.58 sekondi. Gauci kien segwit minn l-ahwa Scicluna Joseph u Ian it-tnejn fuq Muturi KTM b’Joseph jispicca fit-tieni post bl-ahjar hin tieghu ta 3 minuti 35.55 sekondi fil-waqt li Ian spicca fit-tielet post b’hin ta 3 minuti 41.75 sekondi. Fir-raba post spicca John Attard fuq mutur KTM b’hin ta 3 minuti 44 sekonda.

Fi Klassi C fil-muturi kollha Trials rajna liz-zewg sewwieqa Ghawcin jiddminaw din il-klassi b’Renato Mizzi fuq mutur Beta jirbah il-klassi b’hin ta 4 minuti 23.06 sekondi. Mizzi kien dejjem segwit min Josmar Mizzi fuq mutur Gas Gas b’hin ta 8 minuti 25.04 sekondi.

Il-Gurnata Overall ghat-tielet darba ntrebhet minn Matthew Gauci bl-ahjar hin ta 3 minuti 22.58 sekondi. Ir-Runner Up tieghu Joseph Scicluna fuq KTM irregistra hin ta 3 minuti 35.55 sekondi. L-Assocjazzjoni tixtieq tirringrazzja lil Kunsill Lokali tal-Qala, Transport Malta, l-Ministru ghal Ghawdex, l-Pulizja f’Ghawdex u l-Gozo Sports Board li dejjem insibu l-ghajnuna minn ghandhom kull meta jkollna bzonn.

Iktar informazzjoni wiehed jista jsibha fis-sit elettroniku tal-Assocjazzjoni www.asmk.org.mt jew fil-facebook pages bl-isem A.S.M.K. Malta jew Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. Wiehed jista jaghmel kuntatt bl-email [email protected]

Christian Galea fuq Fiat Ritmo Johann Vella fuq Opel Nova segwiet Melvin Buttigieg fuq Citroen Malcom Borg fuq Opel Corsa segwiet min Patrick Cassar fuq Opel Corsa

Johann Pace

Segretarju Generali

ASMK – Malta

www.asmk.org.mt