--> --> Skip to main content

Karl Micallef and Deane Farrugia win the ASMK National Autocross Championship

By July 19, 2017News

 

The ‘Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi’ held the last Autocross event of the ASMK Pasta Poiatti 2016/2017 season on Saturday 15 July 2017 with the participation of the Autocross cars. Despite the small number of participants it was still undecided who will be the champions in both the Autocross Modified and Standard Autocross classes.

In the Modified class during the Heats of the day we saw Philip Joe Vella on the Opel Corsa winning all the 3 heats thus he reassured his place in the Class A Finals. Andrew Pisani also qualified for this race on his Vauxhall Nova, Karl Micallef on a Ford Fiesta, JeanPaul Grech on a Peugeot 106, the Fiat Punto of Noel Zammit and Brandon Lee Vassallo on his Peugeot 205.

With the departure of this race final we saw the finalists stabilize their place after the first corner where Grech took the lead followed by Vella and Pisani. This order continued with Micallef taking fourth place followed by Zammit and Vassallo. In the first half of this race final we had no change in any car position until the fifth lap when Vella’s car developed a mechanical engine failure and he retired before the end of the race. The Final Result of this race shows that Grech finished as the race winner of the day. Pisani and Micallef followed close by in 2nd and 3rd places with Zammit and Vassallo finishing in fourth and fifth places respectively.

In the finals of Class B only one driver qualified. It was the first experience for Kurt Aquilina on his Opel Corsa to automatically win his first Autocross Class B Final.

In the Autocross Standard Class matters were very hot as it was still completely undecided who will raise this year’s Championship Winning Trophy. The challenge was mainly between Johann Vella and Farrugia Deane. During the day we saw Johann Vella on his Opel Nova and Quinn Camilleri on his Peugeot 106 scoring the highest points of the day but despite all this everything completely faded out for Vella during his third Heat. During this lap Vella played an anti-sporty deed on Farrugia and consequently Farrugia stopped against the tyre barrier and discontinued in the race. This resulted in the Referee of the day having no option other than stopping Vella by the Black Flag as stated by the race regulations and Vella had to pack and go home. This decision was also confirmed after viewing the video clips provided and by agreement of the ASMK committee present.

The Association wish to apologize itself to all present on that day and condemns the anti-sporting scene by some of Vella’s supporters following this Black Flag decision. In the coming days ASMK is expected to take further disciplinary action against the members involved in this deed as well as it is expected to take to court some of these members who were active in these un-sporty scenes.

Meanwhile, shortly afterwards the situation was controlled and the day’s program continued as planned with the first Autocross Standard Class Race Finals. Here the Start Line was composed by Quinn Camilleri on his Peugeot 106, the Citroen AX of Deane Farrugia, Jerom Peplow on his Kia Avella and Karl Curmi on his Opel Corsa. Kyle Agius on the Renault 5 did not start the race final.

With the departure of this final Farrugia and Camilleri were seen to do the best launch but it was Farrugia to take the helm of this race final while followed by Camilleri. The order continued with Curmi taking third place and followed by Peplow in fourth place. During the nine Laps the four competitorsdefended their positions in a fast and sporty manner to the end. Farrugia’s final win granted him the Championship’s win too. Camilleri followed close by to Farrugia and Curmi finished in third place.

At the end of the day ASMK held the official ceremony for the 2016/2017 National Autocross Championship. Karl Micallef on his Ford Fiesta won his first National Modified Autocross Championship for 2016/2017. During this season Micallef has won only one race but he finished in various high places in a number of other events. Micallef won this Championship with 226 points followed by Gordon Johnson on his Opel Corsa who closed this Championship with 189 points.

The 2016/2017 Standard Autocross National Championship was won for the third consecutive time by Deane Farrugia on his Citroen AX. Farrugia was one of the first competitors who began to participate in this class since the birth of this class and have since managed to win three consecutive titles. Farrugia won this 2016 – 2017 title with 59 points followed by Johann Vella on his Opel Nova with 47 points.

Further information one can find it on the website of the Association www.asmk.org.mt or in the Facebook pages named A.S.M.K. Malta or Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. One can also make contact by email:- [email protected]

Photo by Angie Conti

 

Karl Micallef u Deane Farrugia jirbhu il-Kampjonati Nazzjonali ASMK Autocross

L-Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi temmet l-istagun ASMK Pasta Poiatti 2016/2017 nhar is-Sibt li 15 ta’ Lulju 2017 bil-partecipazzjoni tas-Sezzjoni Autocross. Minkejja n-numru zghir ta partecipanti xorta wahda kellna stennija min ser ikunu ic-Campjins fil-Klassi Autocross Modified u Autocross Standard.

Fil-Klassi Modified matul il-Heats tal-gurnata rajna lill Philip Joe Vella fuq Opel Corsa jirbah il-Heats kollha biex mill-ewwel assigura posthu fil-finali Klassi A. Mieghu kwalifikaw Andrew Pisani fuq Vauxhall Nova, Karl Micallef fuq Ford Fiesta, Jean Paul Grech fuq Peugeot 106, Noel Zammit fuq Fiat Punto u Brandon Lee Vassallo fuq Peugeot 205.

Mat-tluq ta din il-finali rajna l-finalisti kollha jiehdu posthom wara l-ewwel kantuniera bi Grech jiehu l-ewwel pozizzjoni segwit minn Vella u Pisani. L-ordni kompliet b’ Micallef jiehu ir-raba post segwit minn Zammit u Vassallo. Fl-ewwel nofs ta din il-finali ma kellna l-ebda tibdil fil-pozizzjoni sakemm fil-hames dawra Vella zviluppatlu hsara mekkanika fil-magna u spicca jirtira qabel it-tmiem tat-tigrija. Ir-Rizultat Finali spicca bi Grech jirbah il-finali tal-gurnata segwit minn Pisani u minn Micallef. Zammit u Vassallo dahlu fir-raba u l-hames post rispettivament.

Fil-Finali Klassi B ikkwalifika sewwieq wiehed biss. Ghall Kurt Aquilina fuq Opel Corsa kienet l-ewwel esperjenza tieghu f’dan l-isport fejn awtomatikament rebah din il-Finali Autocross Klassi B.

Mill-Klassi Autocross Standard kellna gurnata tahraq hafna ghar-raguni li f’din is-sezzjoni kien kollox ghadu indeciz min ser ikun qed jgholli t-tazza tal-kampjonat ta’ dan l-istagun. It-taqtija kienet bejn Johann Vella u Deane Farrugia. Matul il-gurnata rajna lill Johann Vella fuq Opel Nova u Quinn Camilleri fuq Peugeot 106 igibu l-ghola puntegg tal-gurnata izda minkejja dan kien kollox mitmum ghall Vella meta matul it-tielet Heat tal-gurnata ghamel azzjoni anti-sportiva u waqqaf lill Farrugia mit-tigrija bil-konsegwenza li dan ta’ l-ahhar ma’ kompliex it-tigrija. Ir-Referee tal-gurnata hareg il-bandiera sewda lill Vella skond kif mitlub mir-regolamenti u dan Vella kellu jippakkja u jmur lejn id-dar. Din id-decizzjoni kienet ikkonfermata wkoll mill-filmati pprovduti u wkoll mill-kumitat ftit tal-hin wara li gew esebiti dawn il-filmati.

L-Assocjazzjoni tiskuza ruha mal-pubbliku prezenti ta’ dak inhar u tikkundanna x-xeni anti-sportivi li saru minn supporters ta Vella wara li ttiehdet din id-decizzjoni tal-Black Flag. Fil-jiem li gejjin l-ASMK mistennija tiehu aktar passi dixxiplinarji kontra l-membri nvoltu f’dan il-kas kif ukoll mistenni tressaq il-qorti xi membri mis-sapporters li kienu attivi f’dawn ix-xeni.

Intant ftit tal-hin wara giet ikkontrollata s-sitwazzjoni u l-progamm tkompla normali kif kien ippjanat bl-ewwel Finali tal-Autocross Klassi Standard. Hawn li Start Line kien kompost minn Quinn Camilleri fuq Peugeot 106, Deane Farrugia fuq Citroen AX, Kyle Agius fuq Renualt 5, Jerom Peplow fuq Kia Avella, u Karl Curmi fuq Opel Corsa. Kyle Agius ma resaqx fuq li Start ta din il-finali.

Mat-tluq ta’ din il-finali rajna lill Farrugia u l-Camilleri jaghmlu hrug tajjeb b’Farrugia jiehu t-tmun tal-finali segwit minn Camilleri. L-ordni kompliet b’Curmi fit-tielet post segwit minn Peplow fir-raba post.  Matul id-disa dawriet l-erba kompetituri iddefendew posthom sa l-ahhar bir-rizultat finali jispicca b’Farrugia jirbah il-finali segwit minn Camilleri. Fit-tielet post spicca Curmi.

Fl-Ahhar tal-gurnata saret ic-ceremonja ufficjali ta’ tmiem il-Kampjonat Nazzjonali Autocross 2016/2017 fejn ghall ewwel darba Karl Micallef fuq Karozza Ford Fiesta rebah il-Kampjonat Nazzjonali Autocross Modified 2016/2017. Micallef matul dan l-istagun kellu rebha wahda biss izda fl-attivitajiet l-ohra spicca f’diversi pozizjonijiet gholja tant li rrnexilu jirbah dan il-kamjonat b’226 punt segwit minn Gordon Johnson fuq Opel Corsa li ghalaq il-kampjonat Runner-up b’189 punt.

Il-Kampjonat Nazzjonali Autocross Standard 2016/2017 intrebah ghat-tielet darba konsekuttiva minn Deane Farrugia fuq Citroen AX. Farrugia li kien wiehed minn tal-ewwel li beda jippartecipa f’din il-klassi minn meta twieldet u sallum irnexielu jirbah 3 titli wara xulxin. Farrugia rebah dan it-titlu b’59 punt segwit minn Johann Vella fuq Opel Nova b’47 punt.

Iktar informazzjoni wiehed jista jsibha fis-sit elettroniku tal-Assocjazzjoni www.asmk.org.mt jew fil-pagni Facebook bl-isem A.S.M.K. Malta jew Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. Wiehed jista jaghmel kuntatt bl-email: [email protected]

Rittrati ta’ Angie Conti

   

 

Johann Pace

Segretarju Generali

ASMK – Malta

www.asmk.org.mt