ASMK-LOGO

Matthew Gauci Wins ASMK Gozo Enduro

Sunday 26th April 2015 events by Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi was a part of a program launched by the Ministry for Gozo and Gozo Sports Board. The Association organized the fifth Enduro event sponsored by ASMK Pasta Poiatti 2014/15. This event was held in Quarry ‘il-Barriera tal-Ghansar l/o San Lawrenz in Gozo where 35 Maltese and Gozo competitors registered for this race. They were divided in three classes. A look at what happened during the day on the 3 kilometers circuit laid on pathways in the beautiful quarry and its surroundings. The 1st Run determines of the Pole Position for each competitor takes place and determines the list of competitors to start their particular timed runs. During the first Heat of the day for Class A motorcycles with cylinder capacity up to 250cc it was Damon Bonello on his 250cc Suzuki who dominated this class when he clocked the best official time of 3 minutes 44.45 seconds. Damon was followed by Daniel Caruana on a Honda 250cc who registered his best time of 4 minutes 9.47 seconds. During the Second Heat Bonello continued to advance and proved his capabilities when he clocked 3 minutes 27.05 seconds to secure the top award in this class. Joseph Scicluna on Honda 125cc won 2nd in Class A when he registered his best time of 3 minutes 30.53 seconds. Young Bernard Sammut on Yamaha 125cc won 3rd in Class with his best lap time of 3 minutes 37.85 seconds. Nigel Anastasi finished in fourth place on a KTM 250cc with his best time of 3 minutes 43.61 seconds. In Class B we saw an interesting battle for the lead between 16 competitors in this class. James Zahra on a Yamaha 250cc registered his best time of 3 minutes 16.50 seconds in his first Heat. James was followed by Matthew Gauci on a KTM 300cc who recorded his first best time of 3 minutes 27.67 seconds. The fight for the lead between these two competitors continued during the second Heat when Gauci and Zahra continued to improve their timings but Gauci registered his best time of 3 minutes 7.82 seconds which were 3.21 seconds better on Zahra’s best time. This left Zahra to win second place with his best time of 3 minutes 11.03 seconds. Matthieu Salomon on KTM 530cc with his best time 3 minutes 21.32 seconds won third place and finished ahead of fourth placed Samuel Spiteri on a Honda 250cc with his best time of 3 minutes 25.99 seconds. Class C is for riders on Trials bikes. Renato Mizzi on Beta 250cc won first place in this class with his best time of 4 minutes 4.04 seconds. Josmar Mizzi on a Gas Gas 250cc motorcycle placed 2nd in Class with his best time of 4 minutes 57.23 seconds. Both Mizzi’s are Gozo competitors. Meanwhile ASMK would like to thank the quarry owners ‘Ta’ Muha’ of Gozo and Family Apap. ASMK also have special thanks to the Minister for Gozo, the Parliamentary Secretariat for Research, Innovation, Youth and Sport and the Gozo Sports Board for being there to aid and support all ASMK events held in the island of Gozo. The Association is already working for next October’s Autocross event to be organized in Gozo in October. More details soon. The next activities of the Association will continue on Friday 1 May 2015 (a Public Holiday) This will be the sixth championship event for the Trials section in the ASMK Pasta Poiatti National Trials Championship. This Trials event starts at 09: 00am and will be held at the ASMK Sports Complex at Ta’ Qali. For more information one can visit the official website of the Association www.asmk.org.mt or on the Facebook pages named A.SM.K. Malta or Association Sport Muturi u Karozzi. ASMK Officers can be contacted by email on info@asmk.org.mt

Matthew Gauci jirbah l-Enduro f’Ghawdex

Nhar il-Hadd 26 t’April 2015 l-Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi kienet parti mill-programm Imniedi mill-Ministeru ghal Ghawdex flimkien mal-Gozo Sports Board. L-Assocjazzjoni organizzat il-hames attvita mill-Kamjonat ASMK Pasta Poiatti 2014/15 bil-Moto Enduro li saret fil-Barriera Ta l-Ghansar f’San Lawrenz Ghawdex. Ghall din l-attivita hadu sehem 35 kompetitur maqsuma fit-tliet klassijiet. Harsa lejn x’gara matul il-gurnata fuq korsa ta’ 3 kilometri. Saret l-ewwel Run ghall Pole Position biex kull kompetitur jiehu postu f-orndi skond il-hin li jkun gab matul din l-ewwel girja. Fl-ewwel Heat tal-gurnata fi Klassi A ghall muturi sa 250cc clindrata rajna lill Damon Bonello fuq mutur Suzuki 250cc jiddomina l-ewwel hin tieghu ufficjali ta’ 3 minuti 44.45 sekondi. Dan kien segwit min Daniel Caruana fuq Honda 250cc li rregistra hin ta 4 minuti 9.47 sekondi. Fit-tieni Heat Bonello kompla javvanza fejn tejjeb il-hin b’dak ta 3 minuti 27.05 sekondi biex spicca rebah din il-klassi segwit minn Joseph Scicluna fuq Honda 125cc li rregistra l-ahjar hin tieghu dak ta 3 minuti 30.53 sekondi. Fit-tielet post dahal iz-zghazugh Bernard Sammut fuq Yamaha 125cc bl-ahjar hin tiehu ta 3 minuti 37.85 sekondi filwaqt li fir-raba post spicca Nigel Anastasi fuq KTM 250cc bl-ahjar hin tieghu ta 3 minuti 43.61 sekondi. Fi Klassi B rajna taqtija nteressanti bejn 16 il-kompetitur li kkompetew f’din il-klassi. James Zahra fuq Yamaha 250cc irregistra l-ahjar hin fl-ewwel Heat tieghu dak ta 3 minuti 16.50 sekondi segwit min Matthew Gauci fuq KTM 300cc li rregistra l-ewwel hin tieghu ta 3 minuti 27.67 sekondi. It-Taqtija bejn iz-zewg kompetitur kompliet fit-tieni Heat fejn Gauci u Zahra komplew itejbu l-hin taghhom b’Gauci jispicca jirbah din il-klassi b’hin 3 minuti 7.82 sekondi, b’differenza minima ta 3.21 sekondi u halla lill Zahra fit-tieni post bl-ahjar hin tieghu ta 3 minuti 11.03 sekondi. Fit-Tielet post spicca Matthieu Salomon fuq KTM 530cc bl-ahjar hin tieghu 3 minuti 21.32 sekondi filwaqt li Samuel Spiteri spicca fir-raba post fuq mutur Honda 250cc b’hin ta’ 3 minuti 25.99 sekondi. Fi Klassi C li jsuqu fija l-muturi Trials rajna lil Renato Mizzi fuq Beta 250cc fl-ewwel post ta din il-klassi bl-ahjar hin tieghu ta 4 minuti 4.04 sekondi. Renato kien segwit minn Josmar Mizzi fuq mutur Gas Gas 250cc bl-ahjar hin tieghu dak ta 4 minuti 57.23 sekondi biex ghalaq il-gurnata fit-tieni post. Intant l-Assocjazzjoni tieghu l-okkazzjoni u tirringrazzja lill sidien il-Barriera Ta’ Muha f’Ghawdex kif ukoll lil Familja Apap. L-Ghaqda tirringrazzja lill Ministru ghal Ghawdex, is-Segretarjat Parlamentari ghar-Ricerka, Innovazzjoni, Zghazagh u Sport u lill-Gozo Sports Board li dejjem jghatu l-ghajnuna u s-sapport kull meta jigu organizzati attivitajiet fil-gzira Ghawcija. L-Assocjazzjoni diga qed tahdem biex f’Ottubru li gej se tkun terga toganizza attivita ohra bil-Kaorzzi Autocross f’Ghawdex. Iktar dettalji l-quddiem. L-Attivitajiet tal-Assocjazzjoni se jkomplu nhar il-Gimgha 1 ta’ Mejju 2015 Festa Pubblika fejn se tkun qed tigi organizzata is-sitt attivita mis-sezzjoni Trials mill-Kampjonat ASMK Pasta Poiatti 2014/15. L-Attivita Trials tibda fid-9:00am u ser issir fil-kumpless Sportivi tal-Assocjazzjoni f’Ta’Qali. Ghal iktar informazzjoni wiehed jista jzur is-sit elettroniku tal-Assocjazzjoni www.asmk.org.mt jew il-pagni Facebook bl-isem A.SM.K. Malta jew Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. Jista jsir kuntatt mal-Ufficjali ASMK bl-email info@asmk.org.mt

Johann Pace
Segretarju Generali
ASMK Malta
www.asmk.org.mt