Bonello and Camilleri winners of 1st ASMK Trials

By November 5, 2015 News

ASMK-LOGO

On Sunday 8th November 2015 ASMK will continue the activities of the ASMK Pasta Poiatti National Championship 2015/2016. This is the second event where drivers of the Autocross Modified and Standard cars will be competing for the Championship. The track direction will be of a clockwise direction along the kilometre long track. This second event of the season starts at noon.

Meanwhile on Sunday 1st November the Trials Motorcycle Championship initiated with the first event being organized in a hard rock cutting Quarry at San Pawl tat-Targa at Wied Ghomor limits of Naxxar. Despite the storm and rain that occurred overnight and in the early morning the Association still remained ongoing with the program as planned.

The competition between the riders was close from the beginning until the end and became more interesting after the fourth section during which time it began to rain again thus making the situation more difficult for the riders to overcome the obstacles on track because the ground was slippery. The riders of both classes all drove the same sections and this made the competition more interesting to watch.

Bonello cousins Damon and Rowen dominated the Class A where they headed with equal point at all times until the fourth section when Rowen driving on a Beta motorcycle gained some penalty points while Damon riding on a Gas Gas motorcycle continued at full speed and defended his place until the end of the competition.

In Class B the competition for the lead was between Manuel Camilleri and Ian Scicluna both on Gas Gas motorcycles. The two riders retained same placings during the first two sections when Camilleri happened to take the lead on Scicluna who gained penalty points during the third and fourth sections but narrowed the gap again by performing a good clean ride during the fifth section thus recovering most of what was lost earlier.

The day’s competition closed with Damon Bonello as the winner of class A with just 14 penalty points. Second placed is Rowen Bonello who finished with 17 points of penalty. Rowen was followed by Gary Debono who finished the day with 25 penalty points.
Joseph Scicluna who was riding his first competition in class A finished a close finish in fourth place with 28 point and close to Debono.
In Class B, Manuel Camilleri with 47 penalty points finished ahead of Ian Scicluna with 53 point penalty.

Further information can found on the Official website of the Association www.asmk.org.mt or in Facebook pages named ASMK Malta or Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. One can make contact with the Association by email on:- [email protected]

Bonello u Camilleri rebbieha fl-ASMK Trials

Nhar il-Hadd li gej 8 ta’ Novembru 2015 ser ikomplu l-attivitajiet bl-Autocross mill-Kampjonat ASMK Pasta Poiatti 2015/2016. Din sa tkun it-tieni attivita fejn sa jiedhlu fl-azzjoni il-Karozzi Autocross Modified u dawk Standard fuq korsa direzzjoni ‘favur l-arlogg’. Din it-tieni attivita tal-istagun sa tibda f.nofsinhar.

Intant nhar il-Hadd li ghadda 1 ta’ Novembru inghata bidu ghal kampjonat bil-Muturi Trials. L-ewwel attivita giet organizzata fil-Barriera Targiet Ghomor Limiti ta San Pawl tat-Targa. Minkejja il-maltemp li ghamel mal-lejl u fil-ghodu l-Assocjazzjoni xorta wahda baqghu ghaddejin bil-programm kif kien previst.

Il-kompetizzjoni bejn ir-riders kienet vicin mill-bidu sal-ahhar u saret iktar interessanti wara ir-raba sezzjoni fejn bdiet nizla x-xita u ghamlita aktar difficli ghar-riders minhabba li l-art giet tizloq. Ir-riders kollha saqu l-istess sezzjonijiet u dan ghamel il-kompetizzjoni aktar interessanti.

Il-Kugini Bonello Damon u Rowen iddominaw il-klassi A fejn kienu ras imbras il-hin kollu sakemm fir-raba sezzjoni Rowen fuq mutur Beta tilef xi ftit fil-waqt li Damon fuq mutur Gas Gas kompla bir-ritmu tajjeb tieghu u iddefenda postu sa l-ahhar.

Fi Klassi B it-taqtija kienet bejn Manuel Camilleri u Ian Scicluna fuq muturi Gas Gas. Dawn it-tnejn baqghu flimkien matul l-ewwel zewg sezzjonijiet b’Camilleri jigri quddiem Scicluna. Izda Scicluna tilef xi ftit matul it-tielet u r-raba sezzjoni waqt li fil-hames sezzjoni ghamel ride tajba tant li rkupra hafna min dak li kien tilef.

Il-gurnata ghalqet b’Damon Bonello bhala r-rebbiegh ta klassi A b’ 14 il-punt ta penali. Fit-Tieni post spicca Rowen Bonello bi 17 il-punt penali u warajh spicca Gary Debono b’ 25 punt penali. Joseph Scicluna li ghalih kienet l-ewwel kompetizzjoni fi klassi A spicca fir raba post vicin Debono bi 28 punt ta penali. Fi Klassi B, Manuel Camilleri b’ 47 punt ta penali spicca quddiem Ian Scicluna bi 53 punt penali.

Iktar informazzjoni wiehed jista jsibha fis-sit elettroniku tal-Assocjazzjoni www.asmk.org.mt jew fil-pagni Facebook bl-isem A.S.M.K. Malta jew Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. Wiehed jista jaghmel kuntatt mal-Assocjazzjoni bl-email [email protected]

Inselli ghalik

Johann Pace
General Secretary
www.asmk.org.mt