FINAL ASMK ENDURO ON SUNDAY AT MQABBA

By April 6, 2016 News

ASMK-LOGO

On the Sunday 10th April 2016 ‘Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi’ will continue the motorsport activities of the ASMK Pasta POIATTI 2015/2016 National Championship by an Enduro race for motorcycles. This event will bring the championship to the end of season. The Enduro section has already organized five activities and this Sunday will be the sixth and last event of the season where it still has to be established who will be the 2015 – 2016 ASMK Enduro Champion.

The Sunday event will be held at the ‘Barriera tas-Sejba’  limits of Mqabba from Ta Kandja. Registration opens at 9.00am while Racing in this location starts at 10:00 am. The Association would like to thank the owners of this quarry and the sponsors supporting this event including Dunlop Tyres and KTM.

Meanwhile a look at the Enduro classifications where the championship winner is still currently open.  So far the current leader in this championship is Matthew Gauci riding on a Yamaha who leads so far with 92 points. Gauci is followed close by Joseph Scicluna on a KTM motorcycle with 79 points. The order continues with 3rd placed Ian Scicluna followed in fourth place by Andrew Cassar. In Fifth and Sixth places we find Victor Bajada and Bernard Sammut respectively both riding and competing on KTM motorcycles.

Meanwhile, the Association ASMK on Sunday 3rd April 2016 continued the activities by the Trials riders at ‘il-Barrier fix-Xaghra tal-Qaduma’ in the limits Mosta where ASMK staged the fifth event of ASMK – Pasta Poiatti Trials Championship for 2015/2016.

A Light look at the day’s Trials event where we see the experienced competitors in Class A. Here we saw great competition between Damon Bonello and Joseph Scicluna both on Gas Gas motorcycles. During the six sections Bonello was seen to make a good start where Scicluna had immediately started registering penalty points that prevented him from advancing in the score scale. The hope for Scicluna ended when Bonello continued advancing in the last two sections by riding the last section with a Clean result. Bonello finished as the winner of the day followed by Scicluna. Third place was won by Rowen Bonello riding a Beta motorcycle while Gary Debono this time had to be content by winning fourth place on a Sherco.

In the Class B of Trials the competition was seen between two competitors where Ian Scicluna on Beta dominated and won this class. Scicluna was always followed by Manuel Camilleri on a Gas Gas  motorcycle who closed the day in second place.

Other Trials events are to be held on Sunday 17th April 2016. Further information on the location will be given soon. More information can be found in the website of the Association www.asmk.org.mt or in the Facebook pages named ‘ASMK Malta’ or ‘Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. One can also make contact with ASMK by email at:- [email protected]

Photos by Mario Micallef

 

ASMK ENDURO FL-IMQABBA NHAR IL-HADD LI GEJ

Nhar il-Hadd li gej 10 t’April 2016 l-Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi sa tkompli l-attivitajiet mill-Kampjonat ASMK Pasta Poiatti 2015/2016 b’tigrija tal-muturi Enduro. Matul din l-attivita ser ikun qed jinaghlaq l-ewwel kampjonat f’dan l-istagun. Is-sezzjoni Enduro diga organizzat hames attivitajiet Enduro u ta nhar il-Hadd ser tkun is-sitt u l-ahhar attivita ta li stagun fejn se jkun maghruf it-titlu ghand min sa jmur.

L-Attivita ta nhar il-Hadd ser issir fil-Barrier Tas-Sejba fl-Imqabba u kollox jibda 10:00am. L-ewwel registrazzjoni tibda tintlaqa siegha qabel. L-Assocjazzjoni tixtieq tirringrazzja lis-siden tal-barriera kif ukoll divesi sponsors li jissapportjaw dawn l-attivitajiet fosthom Dunlop Tyres u KTM.

Intant harsa lejn il-klassifika Enduro fejn kollox ghadu miftuh min ser ikun ic-campjin ghal dan l-istgun bhalissa qed naraw lill Matthew Gauci fuq mutur Yamaha li qed jillidja l-klassifika b’92 punt segwit ferm vicin minn Joseph Scicluna fuq mutur KTM b’79 punt. L-ordni fil-klassifika tkompli fejn fit-tielet post inisibu lill Ian Scicluna segwit fir-raba min Andrew Cassar. Fil-Hames u sitt post insibu lill Victor Bajada u Bernard Sammut rispettivament. Dawn ta l-ahhar kollha jikkompetu fuq muturi KTM.

Intant nhar il-Hadd li ghadda 3 t’ April 2016 l-Assocjazzjoni kompliet bl-attivitajiet mis-sezzjoni Trials fil-Barriera ‘ix-Xaghra ta’ Qaduma’ fil-Mosta fejn giet imtella il-hames attivita mill-istagun ASMK Pasta Poiatti 2015/2016.

Harsa hafif lejn il-gurnata fejn fi klassi A li jikkompetu fija kompetitur b’esperjenza rajna taqtija bejn Damon Bonello fuq mutur Gas Gas u Joseph Scicluna fuq mutur Gas Gas. Matul is-sit sezzjonijiet rajna lill Bonello jaghmel bidu tajjeb hafna b’Scicluna beda mill-ewwel jirregistra l-punti ta penali li zammewh milli javvanza. It-tama ghal Scicluna spiccat meta Bonello kompla javanza fl-ahhar zewg sezzjonijiet bl-ahhar wahda jaghmilha kollha Clean. Bonello spicca r-rebbieh tal-gurnata segwit minn Scicluna. Fit-tielet pozizjoni dahal Rowen Bonello fuq mutur Beta fil-waqt li fir raba dahal Gary Debono fuq Sherco.

Fi Klassi B Trials rajna taqtija bejn zewg kompetituri fejn Ian Scicluna fuq mutur Beta iddomina u rebah din il-klassi. Scicluna kien dejjem segwit minn Manuel Camilleri fuq mutur Gas Gas li ghalaq il-gurnata fit-tieni post.

Attivita ohra Trials issir nhar il-Hadd 17 t’April 2016. Iktar informazzjoni dwar il-post jinghataw iktar il-quddiem u iktar informazzjoni wiehed jista jsibha fis-sit elettroniku tal-Assocjazzjoni www.asmk.org.mt jew fil-facebook pages bl-isem A.S.M.K. Malta jew Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. Wiehed jista jaghmel kuntatt bl-email [email protected]

Rittrati ta’ Mario Micallef

 Gary Debono fuq mutur Sherco Waqt l-azzjoni fl-ahhar enduro  Waqt l-azzjoni fl-ahhar enduro taqali

 

Johann Pace
Segretarju Generali
ASMK – Malta
www.asmk.org.mt