--> --> Skip to main content

Judo for the World – Judo in Malta

By May 16, 2018April 7th, 2020Judo Federation, News

“Judo is not only a sport but a way of life” is a famous quote in the world of Judo. The Malta Judo Federation has embarked on a program to revamp itself and reach out to the whole island, taking Judo in schools and to the youth living in Malta.

Last summer, thanks to the support of the International Judo Federation, 1500 school children had judo lessons at the National Dojo. This project was run with Skolasajf managed by klabb316, which is the Government run after-school care service for children between the ages of 3 and 16. These young students got not only a taste of Judo on the mat, but also learnt about the values of Judo. This great initiative will be repeated this summer.

During the scholastic year, demonstrations and activities were held in collaboration with schools at their sport fests, including St Albert the Great, San Benedettu College and MCAST. Klabb316 also offered judo as an option for their sport activities in one locality.

As one of the Judo activities to close this scholastic year and get ready for summer, the Malta Judo Federation organized a fun afternoon at the National Dojo, where young Judoka and the National Squad played games on the tatami. The smiles on their faces showed clearly how much they were having fun letting their hair down, but at the same time never forgetting about the moral code of judo: respect, politeness, self-control, sincerity, modesty, honour, courage and friendship. One of the guests of this activity was Mr Roberto Orlando, Judo coach working in South Africa with migrants and refugees, on a project funded by the International Judo Federation, UNHCR and other stakeholders. At the end of this enjoyable event, the father of Maltese Judo, Mr Joseph Caruana, known amongst the Judoka in Malta as iz-Zuzu, together with Roberto, presented the International Judo Federation Judo for the World Mascot to all those present.

Follow us on our facebook page Malta Judo Federation & Associated Disciplines for updates about our events.


Judo għad-Dinja – Judo għal Malta

“Judo mhux biss huwa sport imma mod ta’ ħajja” hija kwotazzjoni famuża fid-dinja tal-Judo. Il-Federazzjoni tal-Judo ta ‘Malta bdiet programm biex iġġedded lilha nnifisha u tilħaq il-gżira kollha, tieħu l-Judo fl-iskejjel u liż-żgħażagħ li jgħixu f’Malta.

Is-sajf li għadda, grazzi għas-support tal-Federazzjoni Internazzjonali tal-Judo, 1500 tifel u tifla mil-iskejjel Maltin kellhom lezzjonijiet tal-Judo fil-Dojo Nazzjonali. Dan il-proġett tmexxa ma’ Skolasajf immaniġġjat minn klabb316, li huwa servizz ta’ wara l-iskola għat-tfal ta’ bejn it-3 u s-16-il sena. Dawn l-istudenti żgħażagħ kisbu mhux biss togħma tal-Judo fuq it-tapit, iżda wkoll tgħallmu dwar il-valuri tal-Judo. Din l-inizjattiva kbira se tkun ripetuta dan is-sajf.

Matul is-sena skolastika, dimostrazzjonijiet u attivitajiet saru b’kollaborazzjoni ma’ skejjel fil-festi sportivi tagħhom, inklużi St Albert the Great, il-Kulleġġ San Benedettu u l-MCAST. Klabb316 offra wkoll judo bħala għażla għall-attivitajiet sportivi tagħhom f’ waħda  mil-lokalitajiet.

Bħala waħda mill-attivitajiet tal-Judo biex tingħalaq din is-sena skolastika u nlestu għas-sajf, il-Federazzjoni tal-Judo ta’ Malta organizzat festival fid-Dojo Nazzjonali, fejn iż-żgħażagħ Judoka u l-I-iskwadra Nazzjonali lagħbu flimkien fuq it-tatami (tapit tal-judo). It-tbissima fuq wiċċhom wriet biċ-ċar kemm kienu qed jieħdu pjaċir f’naqra sfog, iżda fl-istess ħin ma jinsewx il-kodiċi morali tal-Judo: rispett, politezza, awto-kontroll, sinċerità, pudur, unur, kuraġġ u ħbiberija. Wieħed mill-mistednin ta’ din l-attività kien is-Sur Roberto Orlando, kowċ tal-Judo li jaħdem fl-Afrika t’Isfel ma’ migranti u refuġjati, fuq proġett iffinanzjat mill-Federazzjoni Internazzjonali tal-Judo, l-UNHCR u partijiet interessati oħra. Fl-aħħar ta ‘dan l-avveniment divertenti, il-missier tal-Judo Malti, is-Sur Joseph Caruana magħruf fost l-Judoka f’Malta bħala iz-Zuzu, flimkien ma’ Roberto, ippreżentaw il-Mascot tal-Judo għad-Dinja lil dawk kollha preżenti.

Segwina fuq il-paġna Facebook Malta Judo Federation & Associated Disciplines għal aġġornamenti dwar avvenimenti tagħna.