ASMK 1st Night Event on Saturday at Ta’ Qali

By June 14, 2017 News

 

This weekend is a very busy time for Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. Next event will be organized at Ta’ Qali in the Association Sports Complex on Saturday 17th June 2017. This will be the first night event of this season. This event which is a part of the ASMK Pasta Poiatti 2016/2017 National Championship will consist in the seventh race of the Motocross and the ninth event of the Autocross cars. The program begins at 4: 00pm with the Motocross and at 7: 00pm the car racing starts and will keep going until late at night under artificial lighting.

This day will also be a special day for ASMK and all present as Her Excellency Marie Louise Coleiro Preca President of Malta will be visiting this event to see and follow the progress of the Association in local motorsport. During this event the Association will be presenting the sum collected in January 2017 during a special event held in aid of the Malta Community Chest Fund.

The Association’s commitment is to continue on the next day, that is on Sunday 18th of June 2017 where the Enduro Section will be hosting the last event of the ASMK Pasta Poiatti 2016/2017 Championship. The program will be held at Quarry tal-Ballut limits of San Pawl tat-Targa. The program begins 10:00 am.

Meanwhile on Saturday 10th June 2017 the Trials section of ASMK organized another activity at the Barriera tal-Ballut limits of San Pawj tat-Targa.  8 competitors participated divided into two classes where we had these results.

In Class A Bonello Damon on a Gas Gas motorcycle performed very well and paved the way to win another championship title. Damon this season finished first in class with only 9 points of penalty. Damon is followed by Sicilian Antonio Leonardi on another Gas Gas motorcycle but he finished the day in 2nd place with 21 points of penalty. Third place finisher is Joseph Scicluna on a Gas Gas too who closed the day with 41 point of penalty.

In Class B saw the struggle between Daniel Inguanez and Tony Curmi both on a Beta motorcycle. During the day Curmi started very well so that by the first three sections had already been leading his class by doing his utmost. Inguanez failed to beat Curmi in the second and third sections yet has controlled the gap from growing. Curmi ended up winning this class with 56 point penalty while Inguanez followed in 2nd place by 58 points of penalty. Third place finisher is Manuel Camilleri on his Gas Gas with 79 point of penalty.

Other Trials activity will be held on Saturday 1st July 2017. This event will be held inside the ASMK Sports Complex at Ta’ Qali.  Starting time is at 4:00 pm.

Meanwhile during this past weekend the Association was committed outside the country. Motocross Riders and brothers Kyle and Clayton Camilleri participated in the Sicily Regional Championship organized by the Italian Federation of Motorcycles FMI. After a very busy and highly competitive day in Motocross racing with the Sicilian best competitors the Camilleri brothers Kyle and Clayton Camilleri improved on their previous results and each of them won a Podium Finish. Clayton riding a 350cc KTM motorcycle won Third Place in the MX1 class – Over 21.  Young Kyle Camilleri who rides a KTM 250cc motorcycle won Second Place in Class MX2 for riders Under 21. Both won valuably points in the FMI-Sicily Championship.

Further information one can find it on the website of the Association:- www.asmk.org.mt or in the Facebook pages named:- A.S.M.K. Malta or Association Sport Muturi u Karozzi. One can also make contact by email:- [email protected] and Mobile 99425489.

Photos by Mario Micallef

ASMK – L-EWWEL ATTIVITA BIL-LEJL NHAR IS-SIBT LI GEJ.

Tmiem il-gimgha sa jkun impenjativ ghall l-Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. Fil-Kumpless Sportiv tal-Assocjazzjoni f’Ta’ Qali nhar is-Sibt 17 ta’ Gunju 2017 ser tigi organizzat l-ewwel attvitia bil-lejl f’dan l-istagun. Din l-attivita li hija parti mill-Kamjpjonat ASMK Pasta Poiatti 2016/2017 ser tkun tikkonsisti fis-seba tigrija bil-muturi Motocross u d-disa tigrija bil-Karozzi Autocross. Il-progamm jibda fl-4:00pm bil-Muturi filwaqt li fis-7:00pm jibdew il-karozzi u jibqaw sejrin sa tard bil-lejl taht dawl artificjali.

Din il-gurnata se tkun wahda specjali ghall fatt li matula ser taghmel zjara il-President ta’ Malta l-Eccellenza taghha Marie Louise Coleiro Preca fejn ser tara u ssegwi l-hidma tal-Assocjazzjoni mill-vicin. F’din l-attivita l-Assocjazzjoni ser tkun qed tipprezenta s-somma li ngabret f’Jannar 2017 waqt attivita specjali b’risq il-Malta Community Chest Fund.

L-impenji tal-Assocjazzjoni ikomplu l-ghada l-Hadd 18 ta Gunju 2017 fejn is-sezzjoni Enduro ser tkun qed torganizza l-ahhar attivita mill-Kampjonat ASMK Pasta Poiatti 2016/2017. Il-programm ser ssir fil-Barriera tal-Ballut Limiti ta San Pawl tat-Targa. Il-Programm jibda 10:00am.

Intant nhar il-Sibt 10 ta’ Gunju 2017 is-sezzjoni ASMK Trials organizzat attivita ohra fil- Barriera tal-Ballut Limiti ta San Pawl tat-Targa. Hadu sehem 8 kompetituri maqsuma f’zewg klassijiet fejn kellna dawn ir-rizultati.

Fi Klassi A Damon Bonello fuq mutur Gas Gas kompla jibbrilla u jwitti t-triq ghal rebha ta-titlu iehor. F’dan l-istagun Damon spicca l-ewwel fil-klassi bd-9 punti biss ta penalita. Dan huwa segwit min Antonio Leonardi fuq mutur Gas Gas  li spicca l-gurnata b’21 punt ta penalita. Fit-tielet post spicca Joseph Scicluna fuq mutur Gas Gas li ghalaq il-gurnata b’ 41 punt ta penalita.

Fi Klassi B rajna taqtiha bejn Daniel Inguanez u Tony Curmi it-tnejn fuq muturi Beta. Matul il-gurnata Curmi beda tajjeb hafna tant li sa l-ewwel tliett sezzjonijiet kien diga qed jillidja l-klassi minkejja li dejjem kien vicin waqt li ghamel hiltu kollha. Izda Inguanez mar ftit hazin fit-tieni u fit-tielet sezzjoni pero xorta zamm id-distakk milli jikber. Curmi spicca rebah din il-klassi b’56 punt ta penalita segwit minn Inguanez b’58 punt ta penalita. Fit-tielet post spicca Manuel Camilleri fuq mutur Gas Gas b’79 punt ta penalita.

Attivita ohra Trials ser issir nhar is-Sibt 1 ta’ Lulju 2017. Din ser issir gewwa il-Kumpless Sportiv tal-ASMK f’Ta’ Qali u l-attivta tibda 4:00pm.

Intant l-Assocjazzjoni fit-tmiem il-gimgha li ghaddiet kienet impennjat ukoll barra il-pajjiz fejn zewg Riders mill-Motocross Clayton Camilleri u Kyle Camilleri hadu sehem fil-Kampjonat Regjonali ta Sqallija organizzat mil-Federazzjoni Taljana tal-Muturi FMI. Wara gurnata impenjattiva hafna kien jidher car li l-ahwa Clayton u Kyle Camilleri rebhu Podium Finish kull wiehed. Clayton li saq mutur KTM 350cc rebah it-Tielet Post fil-klassi MX1 – Over 21 waqt li iz-zghazugh Kyle Camilleri jsuq mutur KTM 250cc u rebah it-Tieni post fil-Klassi MX2 – Under 21. Dawn rebhu punti validi fil-Kampjonat FMI – Sicilia.

Iktar informazzjoni wiehed jista jsibha fis-sit elettroniku tal-Assocjazzjoni www.asmk.org.mt jew fil-pagni Facebook bl-isem A.S.M.K. Malta jew Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. Wiehed jista jaghmel kuntatt bl-email [email protected] jew Mobile 9942 5489.

Rittrati ta’ Mario Micallef

   

 

Johann Pace

Segretarju Generali

ASMK – Malta