ASMK Autocross, Motocross and Trials on Sunday from 9.00am

By January 25, 2017 News

On Sunday 22nd January 2017 Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi organized the second program of the Autocross and Motocross from the ASMK Pasta Poiatti 2016/2017 Championships. On the day 48 competitors registered for this event.

On a wet track more than usual due to the night storm made it more difficult for the Autocross drivers to control their car’s performance. It was not the same for the Motocross Riders as they had the almost perfect course conditions. The activity started well before the initiation of Warm-up Laps by both the Autocross and Motocross competitors and also during the First Timed Heats. Following the Automotive Heats and during the first Heats of the Class A Motocross rain showers poured again which made it difficult for all to continue the activities as they were planned.

The Executive Committee soon discussed and assessed the situation while it was still raining and it did not seem to stop raining for a considerable amount of time. The same committee forced to postpone the program due to the drivers and riders safety. The Committee also decided to continue this program next Sunday 29th January 2017.

Administration informed the public present to those spectators who had already paid their ticket to save their entrance ticket as they have paid to watch a whole day event. Anyone who presents his ticket at the gates next Sunday 29th January will enter again for free. This decision was taken by the ASMK Committee as it is fair to anyone who paid to see a day of sports activity can do so on Sunday 29 January.

Also, next Sunday 29th January event is to include a whole Trials competition starting at 9.00am. The program will continue with the Autocross and Motocross races which had began on Sunday 22nd. The Trials section will be organizing their second Championship event also in the ASMK Pasta Poiatti 2016/2017 events. The Autocross and Motocross events continue their racing from about noon.

Further information can also be found on the website of the Association www.asmk.org.mt or Facebook pages named A.S.M.K. Malta or Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. One can also make contact by email – [email protected]

Photos by Mario Micallef

Nhar il-Hadd li gej jitkompla l-Autocross, Motocross u Trials

Nhar i-Hadd 22 ta’ Jannar 2017 l-Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi organizzat it-tieni programm bil-karozzi Autocross u muturi Motocross mill-istagun ASMK Pasta Poiatti 2016/2017 fejn b’kollox ir-registraw 48 kompetitur ghal din attivita.

Fuq trakka imxarrba iktar mis-soltu minhabba l-maltemp li ghamel matul il-lejl ghamila ftit iktar difficli biex wiehed jikkontrolla l-karozza dan ma kienx l-istess ghar-Riders tal-Motocross li kellhom korsa perfett. Kmieni qabel bdiet l-attivita inghata bidu ghal Warm-up mis-sezzjoni Motocross  u Autocross fejn saru wkoll l-ewwel Heats tal-gurnata bil-Karozzi kif ukoll l-ewwel Heat bil-Muturi Motocross. Izda waqt l-ewwel Heat ta Klassi tal-Motocross infethu bieben is-sema tant li l-korsa intliet bix-xita u dan ghamilha ferm difficli li jkomplu l-attivitajiet kif kienu ippjanti.

Il-Kumitat Ezekuttiv tlaqa u evalwa is-sitwazzjoni waqt li kienet ghada niezla ix-xita ghall ammont ta hin konsiderevoli. L-istess kumitat li ghandu jiwaqqaf il-Programm milli jitkompla minhabba is-sigurta tas-sewwieqa. Il-Kumitat iddecieda wkoll li l-programm jitkompla nhar il-Hadd 29 ta’ Jannar 2017.

L-Amministrazzjoni tinforma lil-Pubbliku li min kien diga hallas biex jidhol jara l-attivita ghandu jzomm u jipprezenta l-biljet halli nhar il-Hadd li gej ikun jista jidhol minghaijr ma jerga jhallas. Dan qed isir ghax il-Kumitat ihoss li huwa gust li wiehed li hallas biex jara gurnata ta attivita ta sports, liema programm twaqqaf minhabba l-maltemp, jista jerga jidhol bla hlas fil-programm ta nhar il-Hadd 29 ta Jannar.

Apparti li nhar il-Hadd li gej 29 ta’ Jannar se jitkompla il-Programm bil-Karozzi Autocross u l-Muturi Motocross li beda nhar il-Hadd li ghadda, is-sezzjoni Trials ser tkun qed torganizza it-tieni attivita mill-Kampjonat Trials ASMK Pasta Poiatti 2016/2017, liema programm jibda fid-9.00 am. Wara dan, ghal habta ta nofsinhar sa jitkompla l-programm bl-Autocross u Motocross.

Iktar informazzjoni wiehed jista jsibha wkoll fis-sit elettroniku tal-Assocjazzjoni www.asmk.org.mt jew fil-pagni tal-Facebook bl-isem A.S.M.K. Malta jew Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. Wiehed jista jaghmel kuntatt bl-email:- [email protected]

Rittrati ta’ Mario Micallef

Noel Zammit fuq Fiat Punto Edward Ciantar fuq Kawasaki Clayton Camilleri fuq KTM  
 Philip Joe Vella fuq Opel Corsa  Christopher Sultana fuq Nissan Micra Joseph Micallef fuq Opel Corsa

 

Johann Pace
Segretarju Generali
ASMK Malta
www.asmk.org.mt