ASMK Champions Awards On Saturday – Project Track Motocross at Ta’ Qali

By February 21, 2018 News

 

On Saturday 24 February the Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi will be organizing the Annual event to honour the ASMK Champions of 2016/2017. On this occasion ASMK will also be distributing several other honours won by competitors during this last year.

Thanks to President of Malta this event will be again held in Verdala Palace on Saturday 24th February 2018. Invited to attend are the Parliamentary Secretary for Youth, Sport and Voluntary Organizations Dr. Clifton Grima, the Opposition Spokesperson for Sport Hon. Ryan Callus, the Chairman of Sport Malta Dr. Luciano Busuttil, Sport Malta CEO Dr Chris Bonnet, President MOC Mr Julian Pace Bonello and several sponsors and Honorary Members of the Society.

Meanwhile the Association held a press conference 20th February 2018 at GasanZammit Motors Ltd. Showroom where the Company announced to sponsor another project for restructuring of the Motocross track at Ta Qali. The company will be sponsoring ASMK through Honda for the 2018 National Motocross Championship season.

During this conference the speakers were ASMK President Mr. Frans Deguara who talked in general about the achievements of the Association and its present importance towards motorcycling competitors in championships abroad. Mr John Cassar President for Motocross explaining in detail about the current project sponsored by Honda brand. Mr. Manfred Galea Brand Manager of Gazan Zammit Motors Company Ltd said that he along with his team are happy to continue to assist Maltese Motorsport. He explained that the Company’s relationship with this Association started last year when his company made use of the ASMK track for the Official Launching of the Isuzu Dmax brand of vehicles. Mr Galea also said that GasanZammit company wanted to continue to offer its assistance to ASMK in the field of Motorcycle sports. Thus the Honda brand is being offered this aid in this regard. Mr Galea also thanked the Association for the professional way of operations and presented the Sponsorship document to the President of the Association Mr Deguara.

With this email you will find the report of the ASMK President Frans Deguara and of Motocross President John B Cassar.

Thanks to the Honda brand sponsorship works at Ta Qali Motocross Track started on Monday 19th February.  The works are being carried out once again by expert Motocross Tracks builder Angelo Cinquemani from Italy where Motocross competitions are very strong. The works mainly consists of re-construction of the track and ramps surfaces which wear out due to continued use. Mr Cinquemani will be building other technical changes which help the riders to improve their riding techniques and skills thus they are kept up to date and be fit for competitions outside our country too. This work is also made possible through several sponsors of construction machinery and including ‘Philip Agius & Sons Ltd’ and ‘Central Asphalt Ltd’. Such works are also carried out under the leadership of the Association Projects Manager Mr. Lawrence Darmanin.

Meanwhile on Sunday 18th February 2018 ASMK organized the Third race of the WotoMoto National Enduro Championship 2017/2018. This event was organized in the Quarry at Fawwara limits of Siggiewi. Thanks to Barbro Ltd the land owners for their cooperation towards ASMK to hold these events.

During this event the competitors raced on the 2.5km long track while riding over natural obstacles. The results of this event show that Bernard Sammut riding on a Beta won both the Enduro Class A and the Over All winner by covering the track with his best time of 4 minutes 21.398 seconds . He was followed by James Zahra on a Sherco with a best time of 4 minutes 27.190 seconds. Third place finisher is Joseph Scilcuna on KTM with 4 minutes 29.363 seconds. All timings are recorded by the MyLaps Timing equipment.

The Class B Enduro winner is Krist Falzon on his Husqvarna. He won this class with his best time of 5 minutes 22.306 seconds while in second place winner is Aidan Camilleri riding a KTM with a best time of 5 minutes 27.886 seconds. Third place was won by David Micallef also on a KTM with his best time of 5 minutes 35.610 seconds.

The Enduro Class C for novices is Nicovich Chircop on a KTM and he won this class with his best time of 6 minutes 58.429 seconds followed by Kurt Muscat on a Yamaha with a best time of 7 minutes 3.589 seconds.

The next ASMK activity is that of the Trials bikes at Fawwara quarry. This competition will be the fourth event of the 2017/2018 championship of the Trials bikers. The event starts at 12: 00 pm.

Further information one can find it on the website of the Association www.asmk.org.mt or Facebook page named Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. One can also make contact by email:- [email protected] or Mobile 9942 5489.

Photos by Mario Micallef

Nhar is-Sibt ASMK Champions Awards – Progett Ieħor fil-Korsa Motocross

Nhar is-Sibt 24 ta’ Frar l-Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi ser tkun qed torganizza l-attivita annwali fejn tonora li Campjins 2016/2017. F’din l-okkazzjoni jitqassmu wkoll diversi unuri oħra li kienu mirbuħa matul din l-aħħar sena waqt l-attivitajiet li l-Assoċjazzjoni torganizza bil-Muturi u Karozzi.

Grazzi lill President ta’ Malta li għall darb’oħra l-attivta ser issir fil-Palazz Verdala nhar is-Sibt 24 ta’ Frar 2018 u mistiedna jattendu s-Segretarju Parlamentari Għaz-Zghazagh, Sport u Għaqdiet tal-Volontarjat Dr. Clifton Grima, il-Kelliem ghal l-Isport mill-Oppozizjoni l-Onor. Ryan Callus, ic-Chairman ta’ Sport Malta Dr. Luciano Busutill, CEO Sport Malta Dr. Chris Bonnet, il-President tal-MOC is-Sur Julian Pace Bonello kif ukoll diversi sponsors u Membri Onorarji tal-Għaqda.

Intant waqt konferenza stampa l-Assoċjazzjoni illum 20 ta’ Frar 2018 fis-Showroom ta GasanZammit Motors Ltd ġie imħabbar projet ieħor ta strutturar fil-korsa tal-Motocross. Il-Kumpanija Honda ħabbret li ser tkun qed tisponsorja lill-Għaqda biex tagħmel dan il-proġett għal dan l-istaġun 2018.

Waqt din il-konferenza kellna tliet kelliema fejn il-President tal-ASMK is-Sur Frans Deguara li tkellem ftit fuq l-għaqda in-Ġenerali u fejn waslet illum. Tkellem ukoll is-Sur John Cassar President tal-Motocross fejn spjega iktar fid-dettal dwar il-proġett li ser ikun qed isir b’din l-għajnuna mid-ditta Honda kif ukoll Sur Manfred Galea Brand Manager tal-Kumpanija Gazan Zammit Motors Ltd fejn qal li huwa ta pjeċir tiegħu flimkien mat-team tiegħu li jkomplu jgħinu l-Isport Malti. Huwa spjega li r-relazzjoni ma din l-Għaqda bdiet is-sena li għaddiet meta kienet uzat il-korsa għal launching uffiċjali tad-ditta Isuzu Dmax. Il-Kumpanija xtaqet tkompli toffri l-għajnuna tagħha lill-ASMK fejn jidħol l-isport tal-Muturi u għalhekk bid-ditta Honda qed tiġi offruta din l-għajnuna. Huwa irringrazzja lill-Għaqda għal mod professjonali li miexja bija fejn ukoll fl-aħħar tad-diskors tiegħu pprezenta l-isponsorship lill-President tal-Għaqda ASMK.

Ma din l-email għandek issib ir-rapport tal-President tal-Għaqda Frans Deguara u tal-President Motocross John B Cassar.

Grazzi għad-ditta Honda il-bieraħ it-Tnejn ingħata bidu għax-xogħol fuq il-korsa tal-Muturi f’Ta’ Qali fejn għal darb’oħra l-Għaqda ġabet f’Malta l-espert fil-bini tal-korsa tal-Motocross is-Sur Angelo Chinquemani li minbarra li qed jerġa jirranġa l-wiċċ tal korsa li jittiekel bl’uzu, ħa jsiru tibdiliet tekniċi li jgħinu lis sewwieqa biex dejjem itejbu t-teknika tas-sewqan u b’hekk jinzammu aġġornati għal meta jmorru jikkompetu barra mil-pajjiz. Dan ix-xogħol qed issir ukoll b’għajnuna min diversi sponsors fosthom Philip Agius & Sons u Central Asphalt Ltd taħt it-tmexxija tal-Projects Manger tal-Għaqda is-Sur Lawrence Darmanin.

Intant nhar il-Ħadd li għadda 18 ta’ Frar 2018 ġiet organizzata it-Tielet tiġrija mill-Kampjonat Nazzjonali Wotomoto Enduro 2017/2018. L-Attivita ġiet organizzata fil-Barriera fil-Fawwara Limiti tas-Siġġiewi. Grazzi għal Barbros Ltd li jgħati ċans biex issiru dawn l-attivitajiet.

Matul din l-attivita fuq korsa twila 2.5km kellna dawn ir-rizultati fejn fl-Enduro Klassi A rajna lil Bernard Sammut fuq Beta jirbaħ din il-klassi kif ukoll l-attivita Over All bl’aħjar ħin tiegħu ta’ 4 minuti 21.398 sekondi. Dan kien segwit min James Zahra fuq Sherco b’ħin 4 minuti 27.190 sekondi. Fit-tielet post spiċċa Joseph Scilcuna fuq KTM b’ħin ta 4 minuti 29.363 sekondi.

Fl-Enduro klassi B rajna lil Krist Falzon fuq Husqvarna jirbah din il-klassi b’ħin 5 minuti 22.306 sekondi waqt li fit-tieni post dahal Aidan Camilleri fuq KTM b’ħin ta 5 minuti 27.886 sekondi. It-tielet post intrebaħ minn David Micallef fuq KTM b’ħin ta 5 minuti 35.610 sekondi.

Fl-Enduro Klassi C rajna lil Nicovich Chircop fuq KTM jirbaħ din il-klassi b’ħin ta’ 6 minuti 58.429 sekondi segwit min Kurt Muscat fuq Yamaha b’ħin ta’ 7 minuti 3.589 sekondi.

L-Attivita li jmiss hija dik bil-Muturi Trials fil-Barriera tal-Fawwara. Din il-kompetizzjoni ser tkun ir-raba attivita tal-istaġun 2017/2018 bit Trials bikes. L-attivita tibda 12:00pm.

Iktar informazzjoni wieħed jista jsibha fis-sit elettroniku tal-Assoċjazzjoni www.asmk.org.mt jew fil-paġna Facebook bl-isem Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. Wieħed jista jagħmel kuntatt bl-email [email protected] jew Mobile 9942 5489

Rittarti ta’ Mario Micallef

   

 

   

 

Johann Pace

Segretarju Generali

ASMK – Malta


HONDA SPONSORSHIP / TRACK MAINTENANCE 20 FEBRUARY 2018

Lil Kumitat Ezekuttiv, kollegi fil Kumitat Motocross, dirigenti u mpegati ta’ Gasan Zammit, gurnalisti u membri ta’ li stampa.

Nixtieq nibda billi nirringrazzja lil Gasan Zammit bhala repprezentanti lokali tad-ditta HONDA – fost l-aqwa fabriki tal muturi tal-motocross, ghogobhom jisponsorjaw il-kampjonat Motocross 2017/2018.

Bis sahha ta’ din l-ghajnuna l-kumitat motocross flimkien mal kumitat ezekuttiv qed jahdem fuq diversi inizjattivi biex ikompli jghola l-livell tal Motocross f’Malta fosthom is-sistema ta’ tixrib bli sprinklers, u li nibdew nahsbu ghal sistema ta’ dawl artificjali.

L’izjed progett importanti jikkonsisiti fil manteniment annwali tal-korsa fejn wara li giet mahduma korsa gdida f’Dicembru 2016, bhalissa ghaddej ix-xoghol min l-espert taljan Angelo Cinquemani li minbarra li qed jerga jirranga l wicc tal korsa li jittiekel b’uzu, isiru tibdiliet teknici li jghinu lis sewwieqa biex dejjem itejbu t-teknika tas-sewqan u b’hekk jinzammu aggornati ghal meta jmorru jikompetu barra min pajjizna.

Ghal din is-sena minbarra l-partecipazjoni tas sewwieqa maltin fil kampjonat regjonali tal motocross ta’ Sqallija, fejn dawn lahhar 4 snin dejjem inkisbu rizultati tajbin hafna, ha jkun hemm kompetitur malti jippartecipa fil kampjonat regjonali tal-Ligurja fil klassi tal Veterani.

Ta min isemmi wkoll li l-Assocjazzjoni ghandha diversi sewwieqa li jiprattikaw il-motocross fuq bazi regolari bhala parti mil-preparazjoni fisika u teknika taghom ghal kompetizjoniet ohra bil muturi bhal l-Enduro u c Circuit Racing. Dawn is-sewwieqa kollha jgharfu l’importantza tal-motocross bhala parti mportanti mit tahrig taghom.


Press Conference at Gasan-Zammit Mriehel to Officially launch the MX Honda Championship 2018

2018 02 20

Sinjuri Rapprezentanti ta Gasan Zammit, Rapp tal-ASMK, Gurnalisti, Angelo Cinquemani

Nibda biex nghid li l-Ghaqda taghna ASMK ilha mwaqqfa sa min 1985, bdiet bil-muturi Trials izda illum torganizza 3 Kampjonati tal-Muturi, MX, TR u Enduro u wkoll, zewg Kampjonati ghall Karozzi Autocross, kif ukoll torganizza Demolition Derby b’ghan nobbli.

Jien rajt u ghext iz-zmien ta’ zvilupp li minnhu ghaddiet l-Ghaqda taghna, mixja twila tul is-snin li isarrfu fi progress. Illum l-ghaqda taghna topera fuq sistemi professjonali ibbazati fuq id-direttivi tal-Federazzjoni Ewropea u dik Internazzjonali ghat-tmexxija fid-dixxiplini sportivi.

Illum l-Ghaqda taghna hija membru shih ma’ Sport Malta, mal-Kumitat Olimpiku Malti, irregistrata NGO, tirrapprezenta l-Federazzjoni Ewropea tal-Muturi kif ukoll il-Federazzjoni Internazzjonali tal-Muturi FIM. Dan ifisser li illum l-ASMK hija strumentali biex il-kompetituri Maltin kollha, gejjen mill-liema ghaqda u club Malti hu, ikunu jistghu jakkwistaw il-Licenzja Ewropea u dik Internazzjonali, biex dawn ikunu jistghu jikkompetu f’Kampjonati tal-Muturi barra minn xtutna. Barra min dan l-ASMK , darba fis-sena, flimkien ma Club iehor tal-muturi min Sicilia, torganizzi Moto Raduno Kulturali ta’ 3 ijiem f’Malta taht il-patrocinju tal-FIM-E. Din is-sena ir-Raduno ha ssir f-Settembru li gej.

Dawn l-attivitajiet igibu mahhom responsabbiltajiet u dmirijiet lejn il-membri taghna, kif ukoll lejn li Sponsors tal-Ghaqda. Din il-hidma kollha, inkluz il-manteniment kontinwu tat-trakka gewwa Ta Qali, qed isir possibbli mill Esekuttiv, persuna professjonali u diversi voluntieri, membri u Sponsors ta’ makkinarju tal-kostruzzjoni u ohrajn, kif ukoll bis-sapport ta’ Sponsors Ewlenin u bis-sapport kontinwu tal-gurnalisti li jirrappurtaw l-attivitajiet kollha tal-Ghaqda taghna. Daqstant, l-ASMK tappezza kull ghajnuna ghall gid tal-membri tahha.

Illum, bi pjacir inhabbru Ufficjalment li id-ditta Gasan-Zammit (importaturi tal-muturi Honda) gharfu il-mod tat-tmexxija professjonali tal-ASMK u l-potenzjal tal-membri taghna li biex jibqghu kompetittivi fli sport partikolament fil-Motocross qed jinvestu f’muturi ta’ l-ahhar teknologija. Proset u Grazzi lid-Ditta Gasan-Zammit li hadu id-decizjoni u qed jisponsorjaw il-Kampjonat tal-MX 2017-2018 bid-ditta Honda. Ahna nemmnu li din kienet decizjoni ghaqlija u wkoll ija opportunita versu ir-riders taghna li qedin kontinwament jinvestu f’muturi godda sena wara l-ohra. Dawn ir-riders qed igibu rizultati ta’ fuq il-podium fil-kampjonati barra min xtutna.

Min qalbi, f’isem l-ASMK nirringrazzja lid-Ditta Gasan Zammit li ghogobha tisponsorjaw il-Kampjonat tal-Motocross bid-Ditta Honda fost hwejjeg ohra u nawgura li nahdmu tajjeb flimkien kemm ghall gid tal-Kumpanija kif ukoll ghall futur sostenibbli tal-membri taghna.