--> --> Skip to main content

ASMK Enduro – SCICLUNA wins over GAUCI by 3 seconds

By February 17, 2016News

ASMK-LOGOOn Sunday 14 February 2016 Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi (ASMK) organized the fourth event of the ASMK Pasta POIATTI 2015/2016 Enduro National Championship with the support of Dunlop Tyres – Malta. The activity was organized in a Rock Cutting Quarry in Fawwara thanks to Barbro Schembri and Polidano Group who allowed us to use the quarry for this race.

The organizing committee managed to construct a three (3) kilometres long track which offered various track surface conditions and challenges for new comers to this sport and also for those who usually take part in the ASMK Enduro Championship. Although it was Valentines Day 18 competitors registered for this event which was divided into two classes.

A look at the day’s race in the pole position race for Class A we saw Gary Debono and Andre Scicluna both on a KTM motorcycles dominating this Pole Position. Debono was leading followed by Scicluna and Elvin Debono also on a KTM motorcycle. In the first Heat Elvin Debono continued to improve his Lap time while Scicluna lost a position. In the Second Heat Gary Debono continued improving his Lap time drastically and closed the day by winning the class with a best time of 6 minutes 39.88 seconds. Scicluna followed in 2nd place though he too also made improvements in his time but he could not beat Debono’s time. Scicluna closed his day with a best time of 7 minutes 15.70 seconds while 3rd placed Elvin Debono finished 3 in Class with his best Lap of 8 minutes 4.10 seconds.

In Class B we saw an interesting race between Matthew Gauci on a Sherco motorcycle, Joseph Scicluna and Bernard Sammut both on a KTM motorcycles. Along the Pole Position Gauci suffered a problem with his front wheel but nonetheless he still managed to make the best time over the Pole.

Gauci was followed by Scicluna and Sammut respectively. In the first Heat of the day we recorded that Gauci continued to improve his time over that of Sammut and Scicluna who did their best to defend their positions. During this Heat Wayne Zahra entered the scene on a KTM motorcycle who also improved his times dramatically. Zahra finished this Heat to follow Scicluna. During the Second Heat there was tension among many riders though everything was still undecided in this class between Gauci and Scicluna, but Scicluna improved his time so well that he ended up winning the class with his best time of 6 minutes 12.15 seconds followed by championship leader Gauci with his best time of 6 minutes 15.13 seconds. Third place was won by Ian Scicluna on KTM motorbike after having improved his time and closed the day with 6 minutes 44.49 seconds. Sammut Bernard finished in fourth place with 6 minutes 51.58 seconds while Zahra was supposed to close the day in fifth place with a time of 6 minutes 53.80 seconds.

The Overall Award sponsored by Dunlop Tyres was for the first time this season, won by Joseph Scicluna on KTM motorcycle. He managed to overcome the challenge of Matthew Gauci on Sherco by just three seconds. The President of the Enduro class Eddie Bonello presented the trophies to all the winners and announced that another Enduro event will be held on Sunday 6 March 2016 at the Association Sports Complex in Ta’ Qali.

Meanwhile on Saturday 20th February 2016 the Association will be organizing a Dinner Presentation to honour the ASMK 2015 champions. Several other honours will be announced as three members will be listed as Honorary Members together with existing ones. The activity will take place at Santa Clara College in Pembroke with the support of the Minister of Education, Parliamentary Secretary for Sport, the General Soft Drinks Marketing Ltd, Delicata Winemaker and Pasta POIATTI.

Further information can be found in the website of the Association www.asmk.org.mt or Facebook pages named A.S.M.K. Malta or Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. One can make contact by email [email protected]

Photos by Mario Micallef

 

ASMK ENDURO:- SCICLUNA JIRBAH FUQ GAUCI B’3 SEKONDI

Nhar il-Hadd 14 ta’ Frar 2016 l-Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi organizzat ir-raba attivita mill-Kampjonat ASMK Enduro Pasta Poiatti 2015/2016 bis-sapport ta Dunlop Tyres. L-Attivita giet organizza f’Barriera fil-Fawwara u dan grazzi ghal Schembri Barbros u Polidano Group li ppermettew li nuzaw il-Barriera ghall Enduro.

Il-Kumitat organizzativ irnexielu jaghmel korsa twila tliet (3) kilometri li offriet sfidi differenti kemm ghal dawk li hadu sehem l-ewwel darba kif ukoll ghal kompetituri regorali. Minkejja li kienet gurnata tal-mahbubin u li zammet diversi kompetitur milli jattendu, 18 il-kompetitur irregistraw ghal din l-attivita maqsuma f’zewg klassijiet.

Harsa lejn il-gurnata fejn fil-pole position Klassi A rajna lil Gary Debono u Andre Scicluna it-tnejn fuq muturi KTM iddominaw il-Pole Position b’Debono jispicca jillidja segwit minn Scicluna u Elvin Debono li wkoll kien qed isuq mutur KTM. Fl-ewwel Heat rajna lil Elvin Debono jkompli itejjeb il-hin tieghu fil-waqt li Scicluna spicca biex waqa pozizjoni. Fit-Tieni Heat komplejna nassistu lill Gary Debono jkompli itejjeb il-hin tieghu drastikament fejn ghalaq il-gurnata u rebah il-klassi b’hin ta 6 minuti 39.88 sekondi segwit minn Scicluna fejn ukoll ghamel titjib fil-hin biex il-pozizjoni li tilef fl-Heat jirnexilu jirkuppraha. Scicluna ghalaq il-gurnata bl-ahjar hin tieghu ta’ 7 minuti 15.70 sekondi. Fit-tielet post dahal Elvin Debono bl’ahjar hin tieghu ta 8 minuti 4.10 sekondi.

Fi Klassi B rajna taqtija nteressanti bejn Matthew Gauci fuq mutur Sherco. Joseph Scicluna u Bernard Sammut it-tnejn fuq muturi KTM, matul il-Pole Position rajna lil Gauci bi problema fir-rota ta’ quddiem fejn minkejja dan xorta rrnexxilu jaghmel l-ahjar hin matul il-Pole. Huwa kien segwit minn Scicluna u Sammut rispettivament. Fl-ewwel Heat tal-gurnata komplejna nassistu lill Gauci, Scicluna u Sammut ikomplu itejbu l-hin taghhom u jiddefendu posthom. Matul din il-Heat dahal fix-xena Wayne Zahra fuq mutur KTM li tejjeb il-hin tieghu drastikament. Zahra spicca din il-Heat isegwi lill Scicluna. It-tieni Heat kienet wahda ta tensjoni fejn kollox kien ghadu indeciz f’din il-klassi bejn Gauci u Scicluna, b’dan tal-ahhar itejjeb il-hin tieghu sew tant li spicca rebah din il-klassi bl-ahjar hin tieghu 6 minuti 12.15 sekondi segwit min Gauci bl’ahjar hin ta’ 6 minuti 15.13 sekondi. Fit-tielet post spicca Ian Scicluna fuq mutur KTM wara li tejjeb il-hin tieghu fejn ghalaq il-gurnata 6 minuti 44.49 sekondi. Sammut spicca fir-raba post b’hin ta 6 minuti 51.58 sekondi filwaqt li Zahra kellhu jaghlaq il-gurnata fil-hames post b’hin ta’ 6 minuti 53.80 sekondi.

Il-Premju Overall sponsorjat min Dunlop Tyres ghal l-ewwel darba f’dan l-istagun kien mirbuh minn Joseph Scicluna fuq muturi KTM. Dan irnexielu jeghleb lill Matthew Gauci fuq mutur Sherco bi ftit inqas minn tliet sekondi. Il-President tal-Enduro Eddie Bonello ipprezenta t-trofej lir rebbieha kollha u habbar li attivta ohra Enduro ser issir nhar il-Hadd 6 ta’ Marzu 2016. Din ser tkun qed tigi organizzata fil-Kumpless Sportivi tal-Assocjazzjoni f’Ta’Qali.

Intant nhar is-Sibt li gej 20 ta’ Frar 2016 l-Assocjazzjoni ser tkun qed torganizza Dinner Presentation 2016 fejn jigu onorati ic-Campjins 2015 kif ukoll diversi unuri ohra fosthom se jkun qed jithabbru tliet membri onorarji godda li se jidhlu ma dawk ezistenti. L-Attivita ser issir fl-Kullegg Santa Klara f’Pembroke bis-sapport tal-Ministru tal-Edukazzjoni, tas-Segretarju Parlamentari ghall-Isport, il-General Soft Drinks Marketing Ltd, Delicata Winemaker u Pasta Poiatti.

Iktar informazzjoni wiehed jista jsibha fis-sit elettroniku tal-Assocjazzjoni www.asmk.org.mt jew fil-facebook pages bl-isem A.S.M.K. Malta jew Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. Wiehed jista jaghmel kuntatt bl-email [email protected]

Elvin Debono fuq KTM Joseph Scicluna fuq KTM
 Matthew Gauci fuq Sherco  Samwel Buttigieg fuq KTM

Rittrati ta Mario Micallef

Johann

Segretarju Generali
ASMK – Malta

www.asmk.org.mt