SUNDAY’S ASMK SPORTS EVENTS POSTPONED

By December 12, 2016 News

demolition-poster

The ‘Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi’ notifies that tomorrow’s Sunday 11th December Motorsport events are cancelled due to the bad track conditions with effect of the bad weather of the past few days.

This storm has prevented the ASMK Officers to finalize work on the Autocross cars and the Motocross tracks. Lately the Association has tried everything possible to bring back the tracks conditions to the highest standards to effect car and motorcycle racing. Unfortunately, this afternoon the ASMK was forced to cancel all activities planned for tomorrow Sunday 11th December.

The Autocross championship Start is now postponed to Sunday 18th December 2016. This program is set to start at 10.00 am which also is a part of the Special Christmas event in aid of ‘Istrina 2016’. This program is to include Autocross and Motocross and the ‘Once a Year Car Demolition Derby Event’ to start at around 3.30pm. This will conclude the day’s program.

Meanwhile the Association is set to continue the Trials program as planned on Tuesday 13th December which is also a Public Holiday, The 2nd Trials event will be held at San Pawl tat-Targa hard rock cutting quarry. This program is set to start at 9:00 am.

The Association informs that on one can find information related to all the Sport organized by the Association, as well as regulations, news and a continuous update of the sporting calendar on the website:- www.asmk.org.mt.

One can also visit the Facebook Pages named ‘Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi’ and in ‘A.S.M.K. Malta ‘.

 

JERGHU JITHASSRU L-ATTIVITAJIET TA’ GHADA TAL-ASMK

 

L-‘Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi’ tavza li l-attivitatjiet ta’ ghada il-Hadd 10 ta’ Dicembru 2016 gew ikkancellati minhabba l-kundizzjonijiet hziena tal-korsa b’effett tal-maltemp ta’ dawn l-ahhar granet. 

Dan il-maltemp zamm lill-Ufficjali milli jiffinalizzaw ix-xoghol fuq il-korsa tal-karozzi Autocross u dik tal-Motocross. F’dawn l-ahhar jumejn l-Assocjazzjoni ghamlet dak kollu possibbli biex iggib il-korsa lura ghan-normal izda illum wara nofsinhar l-ASMK kellha thassar l-attivitajiet kollha li kienu ppjanati ghal ghada.

Il-kampjonat tal-Autocross li kellu jibda ghada gie pospost ghal nhar il-Hadd 18 ta’ Dicembru 2016 liema programm sa jibda mill-10.00 ta’ filghodu bl-attivita ‘Specjali tal-Milied b’risq l-ISTRINA 2016’. Dan jinkludi l-Autocross u l-Motocross. L-Assocjazzjoni mistennija taghlaq il-program tal-gurnata bid-Demolition Derby li ssir darba fis-sena f’dan iz-zmien partikolari.

Intant l-Assocjazzjoni sa tkompli bil-program tat-Trials kif ippjanat fejn nhar it-Tlieta 13 ta’ Dicembru, Festa Pubblika, ha ssir it-tieni attivita tat-Trials fil-Barriera ‘San Pawl tat-Targa’. Il-programm jibda 9:00am.

l-Assocjazzjoni tinforma li fuq il-website www.asmk.org.mt wiehed isib kull informazzjoni relatata ma’ kull tip ta’ Sport organizzat mill-Assocjazzjoni, kif ukoll regolament, ahbarijiet u update kontinwu tal-kalendarju sportiv.

Wiehed jista jzur ukoll il-Pagni tal-Facebook bl-isem ‘Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi’ jew ‘A.S.M.K. Malta’.

trials-poster

Johann Pace
Segretarju Generali
ASMK – Malta

www.asmk.org.mt